Súdny dvor EÚ navrhol zamietnuť žalobu Slovenska a Maďarska na utečenecké kvóty

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu dnes navrhol zamietnuť žalobu Slovenska a Maďarska proti mechanizmu Európskej únie (EÚ) na prerozdeľovanie utečencov. Informovala o tom agentúra DPA.

Ako prvá podala žalobu pre kvóty pre utečencov vláda Slovenskej republiky 2. decembra 2015, o deň neskôr rovnakým spôsobom zareagovala aj maďarská vláda.
Maďarsko a Slovensko, podobne ako Česká republika a Rumunsko, v septembri 2015 za prijatie kvót nehlasovali, Fínsko sa zdržalo hlasovania.

 
Yves Bot: Žaloba SR a Maďarska voči utečeneckým kvótam nie je oprávnená

Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu Yves Bot dnes navrhol zamietnuť žalobu Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót.

Súd sídliaci v Luxemburgu v úvode svojho stanoviska pripomenul, že Rada EÚ ako odpoveď na migračnú krízu z leta 2015 prijala rozhodnutie, ktorého cieľom je pomôcť Taliansku a Grécku čeliť masívnemu prílevu utečencov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov (do 26. septembra 2017) premiestnenie 120.000 osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu z dvoch spomínaných krajín do iných členských štátov Únie.

Rozhodnutie bolo prijaté na základe článku 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), ktorý stanovuje, že “ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada EÚ na návrh Európskej komisie a po porade s Európskym parlamentom prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, resp. dotknutých členských štátov”.

Na zasadnutí ministrov vnútra v septembri 2015 Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko hlasovali proti prijatiu tohto rozhodnutia, Fínsko sa zdržalo hlasovania. Následne vlády SR a Maďarska podali žalobu pre utečenecké kvóty a vyzvali Súdny dvor, aby zrušil rozhodnutie o relokáciách, pretože bolo poznačené procesnými chybami, je spojené s voľbou nesprávneho právneho základu a nie je vhodné ako reakcia na migračnú krízu.

Do tohto konania na Súdnom dvore EÚ neskôr – ako vedľajší účastník konania – vstúpilo aj Poľsko, ktoré pôvodne hlasovalo za mechanizmus relokácií. Poľsko vystupuje na podporu SR a Maďarska. Na druhej strane sa do sporu zapojili Belgicko, Francúzsko, Grécko, Luxembursko, Nemecko, Švédsko, Taliansko a tiež Európska komisia, ktoré vystupujú ako vedľajší účastníci konania v prospech Rady EÚ.

Generálny advokát Yves Bot dnes počas prezentácie návrhov vo viacerých súdnych prípadoch odporučil, aby Súdny dvor zamietol žaloby podané Slovenskom a Maďarskom. Zdôraznil, že napadnuté rozhodnutie nemožno považovať za legislatívny akt z hľadiska jeho obsahu a keďže ide o nelegislatívny akt, na jeho prijatie sa nevzťahovali požiadavky týkajúce sa účasti národných parlamentov (vzťahujúce sa len na legislatívne akty).

Podľa Bota článok 78 ods. 3 ZFEÚ oprávňuje na prijatie opatrení, ktoré v reakcii na jasne vymedzenú núdzovú situáciu dočasným spôsobom a v presne vymedzených bodoch zavádzajú výnimky z legislatívnych aktov v oblasti azylu. Spresnil, že toto ustanovenie oprávňuje Radu EÚ prijať všetky dočasné opatrenia, ktoré pokladá za potrebné ako odpoveď na migračnú krízu s tým, že tieto presné a dočasné výnimky nemožno prirovnať k trvalej zmene základných pravidiel v legislatívnych aktoch Únie vo veciach azylu. To znamená, že prijatím napadnutého rozhodnutia (v septembri 2015) nebol obídený legislatívny postup EÚ.

Bot konštatoval, že aj keď napadnuté rozhodnutie obsahuje v porovnaní s pôvodným návrhom eurokomisie zmeny a doplnenia, Rada EÚ nebola povinná rozhodnúť jednomyseľne, keďže Európska komisia s týmito zmenami a doplneniami nevyjadrila svoj nesúhlas.

Generálny advokát vyslovil názor, že napadnuté rozhodnutie prispelo k zníženiu tlaku na grécky a taliansky azylový systém v dôsledku migračnej krízy z roku 2015, čiže je spôsobilé dosahovať cieľ, ktorý sleduje (relokácie). Zdôraznil, že slabá účinnosť opatrení (nízky počet relokácií) nespochybňuje jeho vhodnosť na dosahovanie sledovaného cieľa. Čiastočné alebo úplné nevykonanie rozhodnutia o relokáciách niektorými členskými štátmi (vrátane SR a Maďarska) je podľa Bota v rozpore so zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia bremena členských štátov v oblasti azylovej politiky.


zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/sudny-dvor-eu-navrhol-zamietnut-zalobu-slovenska-madarska-na-utecenecke-kvoty/1080892

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Štefan Harabin - MARÁKEŠSKÁ DEKLARÁCIA

Ako pripraviť pôdu v Európe pre milióny Afričanov

Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Hlas volajúceho na púšti

Keď sa autorita vzbúri proti národu a zneužije svoju moc proti občanom, občianska neposlušnosť a požiadavky svedomia sú nevyhnutnosťou.

HĽADANIE PRAVDY

Významný medzník v dejinách slovenského národa musí aj dnes zápasiť o svoje miesto v historickom kalendári

Slovanský Panteón

V tomto článku som zhrnul zhruba v skratke to čo sa nám dochovalo o Slovanských bohoch ctených na celom území obývanom Slovanským etnikom. Sú to údaje pochádzajúce z historických, etnologických a etymologických zdrojov.