Úvaha na začiatku roka 2019

V predvianočnom čase z rádia častejšie bolo počuť výzvu, aby ľudia pomenovali toho koho považujú za najväčšieho Slováka.

Nepodarilo sa mi zachytiť komplexnejšie výsledky ankety. Ale uvažoval som s čím všetkým môže súvisieť  voľba toho, koho považujú ľudia za najväčšieho Slováka, či lepšie povedané, významnú osobnosť Slovákov. Naviac  mohli by sme otvoriť aj iné ankety. Napríklad  kto je najnešťastnejší Slovák v dejinách.  Alebo kto sa najviac obetoval v kritických situáciách pre Slovákov. Veď realita je taká, že stredoeurópske národy sa veľmi často a Slováci osobitne, sa pohybovali na hranici existencie. Teda prešli  mnohým utrpení s ktorým západoeurópske národy nemajú tak intenzívnu skúsenosť. Na Západe kazil skôr nadbytok niečoho a nie hraničné situácie nedostatku, ktoré mohli zbavovať odvahy a  ohrozovať vývin rezignáciou. Hoci môžeme konštatovať, že ľudia aj na Slovensku volili  vždy nakoniec život, pred rezignáciou, defenzívou. Ale straty boli veľké. Nakoniec sa predsa len  volil život, pred deštrukciou. A to aj vďaka kresťanstvu. Nakoľko sa kresťanstvu  podarilo  v súčasnosti obnoviť povedomie duchovnosti ako činiteľa, ktorý konštituuje ľudskú osobnosť, budeme vidieť aj podľa toho v akom zastúpení čo do výberu sú osobnosti s celoživotným angažovaním sa v kresťanskom duchu.  Skôr sa duchovnosť dostáva k slovu  v hraničných situáciách ako regulátor a nie ako regulátor na  ceste k dostatku. Ako výber „ najväčšieho“ Slováka ovplyvnila komercionalizácia na Slovensku, iba krátkodobé, vonkajšie efekty ? Napríklad haló efekt.  Prvý dojem.  

Postoj k utrpeniu, alebo aj k tomu čo kto považuje za šťastie,  môže tiež zohrávať úlohu pri výbere kandidáta  okolo otázky kto je najvýznamnejšia osobnosť  Slovákov. Veľa dobrého v osobnom živote a živote spoločnosti zohráva obeta. Obetovanie sa pre niečo. Kresťanský svetonázor udržuje význam obety. Ale časť mladších generácii sa obáva, že v tejto optike sa nedá dosiahnuť životný úspech. Najmä  ak mnoho záležitosti  v spoločnosti závisí od náhody. Alebo môže to byť túžba po bohatstve. Strach z biedy. Hľadanie zmyslu života, a hľadanie životného vzoru.   Na odpovediach sa môžu podieľať rozličné hodnoty, preferované spôsoby života ľudí, prevládajúci svetonázor, teda spôsob myslenia o javoch okolo nás.  Odpoveď súvisí tiež s tým ako a čo tvorí konsenzus v názore na to čo dáva zmysel veci. Dôležitosť zmyslu života pozná každý. Zmyslom života sa zaoberá logoterapia.  Ktorá v osobe V. E. Frankla, viedenského lekára a psychoterapeuta,  na otázku kto je to človek odpovedá medzi iným aj tak, ten kto má motív po zmysle života. Venuje sa motívu zmyslu života a považuje ho za centrálne dôležitý pre človeka. Dôležité je objaviť  v udalostiach hodnoty. Rozlišuje tri druhý hodnôt. Zážitkové hodnoty, to znamená čo môžem  od života dostať , tvorivé hodnoty čo môžeme životu dať a postojové hodnoty, ktoré súvisia s tým, že s mnohými osudovými situáciami nemôžu ľudia veľa urobiť. Nemôžu ich zmeniť.  Napríklad starnutie, ale môžu k nim zaujať postoj ako hodnotu. Môžeme sa  opýtať, ako zvolené osoby napĺňali tieto hodnoty? Čo dali životu, čo od neho očakávali a ako sa vyrovnali s tým čo je osudové čo sa zmeniť nedá. Aké hodnoty osoba uznáva, to tiež môže ovplyvniť voľbu okolo toho kto je najväčší Slovák.
Výber toho kto je najväčší Slovák, môže byť spojený  s  dlhodobou historickou pamäťou. Môže to byť osoba, ktorú si pamätá množstvo generácii Slovákov. V profile osobnosti Slovákov povedomie národnej identity zohráva významnú rolu. Bude vybratá osobnosť takou osobnosťou?  Nájdeme u nej angažovanie za hodnotu národa?  Ťažkosť osadiť pamätní sv. Cyrilovi a Metódovi v Bratislave na „Trojičnom námestí“ , alebo odobratie Svätoplukovi titul kráľa, sú zle signály.  Ocitnú sa medzi vybratými osobnosťami aj sv. Cyril a Metód?  Oni prví identifikovali národ Slovenov, teda Slovákov, ako etnicky fakt, ako kultúrny fakt, ako politický fakt v optike kresťanstva. Nie len deklarovaného, ale žitého. A prvý absolvovali konflikt  so západnou Európou, ktorá  často pred Stredoeurópanmi skrývala to čo udržuje civilizáciu. Podsúvala mylný pohľad, akoby to bola móda zo Západu, ktorú treba napodobňovať. Akoby móda udržovala civilizáciu. Čomu podlieha veľa ľudí aj dnes a môže takto ovplyvniť voľbu toho, kto je považovaný za  „najväčšieho“ Slováka“. Akoby Stredoeurópania nemali vlastné kultúrne formy , modely života, ktoré  reprezentujú to čo udržuje civilizáciu. Ukáže výber významnej osobnosti, považovanej za najväčšieho Slováka, že vieme diferencovať takých ľudí z hľadiska toho čo udržuje civilizáciu? Alebo to budú aj ľudia „ módy“? Sú to aj kresťansky chápané hodnoty a kultúrne formy, cez ktoré sa môžu prejaviť a zušľachťovať ich takáto osobnosť.   Výber toho kto je najväčší Slovák môže ovplyvniť aj podľahnutie ilúzii, že je to móda. Západ nás vníma ako takých ktorí  zaostávajú . Spoločenský konsenzus vzniká k tomuto nezmyslu tak, že sa povie , že naša životná úroveň čo do materiálnych možnosti nie je taká ako na Západe.  Takže potom sa ako najväčší Slovák môže objaviť aj nejaký  veľmi bohatý človek. Ako vzor úspechu. V dialektike napodobovania a závisti.  Alebo v lepšom prípade úspešný podnikateľ. To by bolo lepšie. Voľba osobnosti , ktoré prispeli k spoločnému dobru a mali zmysel pre dobro iných ľudí. Koľkí medzi preferovanými budú takí? Anketa ukáže ako sa vie rozpoznať taká osobnosť.  Ako ľudia rozlišujú to čo je a čo by malo byť ukáže aj preferencia tých ktorí budú vybratí a zaradení do kategórie „ najväčší Slovák.  Zvlášť s ohľadom na to že sa zdá, že na Slovensku sa cení to aký kto vplyv môžeme vyvinúť na iných ľudí. Podriadiť si ich k vlastným cieľom. Alebo sa zasadiť za lepší vývoj spoločnosti.  Akí politici sa vybrali?  Ale hodnoty sú hierarchický usporiadané.

 Ako ich napríklad vnímal filozof Max Scheler.  Popísal ich v hierarchickej stupnici.  Sú to najprv hodnoty opísané ako  príjemné, ľúbivé a nepríjemné, neľúbivé. Na vyššom stupni sú životné hodnoty, ako napríklad hodnota kultúrnych foriem,   ďalej duševné hodnoty, ako napríklad cnosti,  a nakoniec božské hodnoty. Na Slovensku máme už aj našich blahoslavených a svätcov. Ktorí to božské , dokonalé dobro vedeli, neraz na cenu veľkých obetí a utrpenia kontemplovať do pomerov tu na zemi, na Slovensku. Napríklad salezíán Titus Zeman. Obeť totality. Protikresťanského ťaženia na Slovensku. Nájdu sa medzi vybratými osobnosťami aj niektorí z nich?

Vybratí môžu byť aj ľudia tí, ktorí vedia hneď preladiť človeka. Napríklad speváci, šansonieri. Alebo tí ktorí  ich vedeli dostať do varu, podobne úspešní športovci,  v lepšom prípade podporovali hrdosť na to kto sme a v horšom prípade vytvárať a vytvoriť dav. V lepšom prípade očarený umením, v horšom prípade dav čudnej metalýzovej hudby. Môžeme tam pozorovať  ale aj ľudí ktorí sa pre niečo obetovali, mali vízie užitočné pre spoločnosť, ktorí vychádzali z odpovede na otázku kto je človek a zároveň z reálneho stavu človeka v spoločnosti. Takým boli  Bernolák, Š. Moyzes, Ľ. Štúr, J.M. Hurban,  A. Hlinka, M. Rázus, M.R. Štefánik,  a to celoživotne. V určitom období svojho života bol takou osobnosťou aj A. Dubček.

Výsledok bude dôležitý. Pretože bude ukazovať aké hodnoty ľudia spájajú s otázkou kto je to človek. A naša každodenná situácia, ako sa máme, je aj odpoveď na to kto je na Slovensku človek.  Ako je vnímaný na čí obraz je vnímaný. Nakoľko sa tu vníma dobro druhého človeka. Nakoľko niekto chce svoje dobro tak, že nevidí potreby iných ľudí.  Alebo ich vidí. Neraz počuť od tých, ktorí emigrujú zo Slovenska, že idú preč, pretože tú sa ľahko môže stať človek obeťou. Aj mne sa to stalo. A komu nie? Nemôžeme všetci odísť.  Na Slovensku sú aj iné ankety, napríklad  Biela vrana, ale aj iné ankety, kde sa oceňuje nejaký šľachetný čin, alebo správanie. Našťastie je na Slovensku veľa ľudí o ktorých by sa mohlo povedať, že sú významné osobnosti, napríklad  vo výchove detí v ťažkých rodinných pomeroch. Žije sa ťažko. Spomeňme si na príbeh z Evanjelia, kedy chudobná vdova, ktorá vhodila do pokladnice drobný peniaz dala najviac, pretože obetovala to posledné.
Táto anketa o „ najväčšieho“ Slováka je iste podnetom k zamysleniu sa. Uprednostnil by som pojem „ významná osobnosť“ Slovákov.  Pozorujeme, že o psychickú vrstvu ľudí je záujem, napríklad v reklame, sociálnom inžinierstve, ale bez osobnosti je táto psychická vrstva ľahko manipulovateľná. Aj toto môže naznačiť výber  „najväčšieho“ Slováka.   Ľudia vedia pomenovať hodnoty, deklarovať hodnoty . Ale viacero výskumov ukazujú, že môžu mať ťažkosti ich aplikovať v konkrétnych životných situáciách.  Môžeme súhlasiť s názorom, že hodnoty ak sú funkčné, sú vzťahotvorné, vytvárajú vzťahy, postojovotvorné, prispievajú k postojom, kultúrnotvorné, vytvárajú kultúru a jej formy vývojovotvorné, podporujú vývoj spoločnosti a vývin človeka. Ale to musíme vedieť, ako sa uvádza v témach okolo zmyslu života, ktorý si nedávame raz navždy,  rozlišovať čo v našom živote už stratilo význam. V čom treba aby veci, javy boli chápané ešte hlbšie. Napríklad láska, nádej, viera. Aby sa mohol obnoviť zmysel života. A o tom je aj tá anketa o významných osobnostiach Slovenska a Slovákov.  Boli to ľudia zmyslu života?  Aj takéto mentálne pozadie môže byť za výberom toho, alebo onoho kandidáta na toho veľkého Slováka. Ale za koho sa považujeme my sami?

Aj to je významné aj pre výber kandidátov v tejto ankete. Na začiatku roku 2019 je možné o tom všetko popremýšľať.

Stanislav Hvozdík

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Sviatok všetkých svätých vs Halloween

Mnohí z nás sa v týchto dňoch nechajú viesť vlnou „inovácie“ a kreslia si rôzne strašidelné symboly na tváre, odevy i domy.

Čo mi chýba?

Myslím v riadení ekonomiky. Aby si to čitateľ lepšie uvedomil, treba vedieť, že produkcia ekonomiky = f( práca, pôda, kapitál), teda 3 faktorov. Vidíme koľko máme nezamestnaných, a teda jeden faktor má  väčší produkčný potenciál ako je reálne využívaný, obrazne miesto 100 ľudí pracuje iba 90. S pracovnou silou je to však náročnejšie.

Nič nie je na večné časy

Príspevok do diskusie Slovensko o 100 rokov

Vzdelaní a múdri ľudia…

Týmto nadpisom som chcel čitateľovi pripomenúť známu myšlienku veľkého filozofa a hlavne politika, ktorý bol 40 rokov členom Dolnej snemovne  anglického parlamentu, sira Francisa  Bacona, že na čele štátu by mali stáť vzdelaní a múdri ľudia.