Vyhlásenie Panslovanskej únie k návrhu na uzákonenie 28. októbra za štátny sviatok

V tomto roku (2018) uplynie 100 rokov od prijatia zákona č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného štátu československého.

Čechoslovakistická propaganda tvrdí, že 28. októbra 1918 vznikol štát dvoch bratských národov a že Slováci sa vtedy po prvý raz prejavili ako štátotvorný národ. Slováci, v tom čase, nepochybne do česko-slovenského štátu, ako štátotvorný subjekt, vstúpiť chceli. Svedčia o tom Clevelandská aj Pittsburská dohoda. Ale napokon, napriek českým sľubom a zmluvným záväzkom, boli Slováci pripojení ako objekt asimilácie a anexie – v žiadnom prípade nie ako štátotvorný subjekt.

Špička českej politiky Slovákov, ako národ, neuznávala. Stačí ak uvedieme len štyri typické príklady. T. G. Masaryk v memorande Independent Bohemia z roku 1915, adresovanom britskému ministrovi zahraničných vecí Edwardovi Greyovi píše: Slováci jsou Čechy, přes to, že užívají svého nářečí jakožto spisovného jazyka.“. Militantný český nacionalista Alois Rašín v roku 1920 vyhlásil: „Vybojovali jsme si československý stát a ten musí zůstati českým státem… Podle podmínek míru máme právo zaříditi si naše záležitosti tak, jako by ostatní národnosti vůbec neexistovaly.“. E. Beneš v roku 1943 vyhlásil: „Mně nikdy nedostanete k tomu, abych uznal slovenský národ ... zastávám neochvejne názor že Slováci jsou Češi a že slovenský jazyk jest jen jedním z nárečí českého jazyka, tak jak tomu je s hanáčtinou nebo s jinými nářečími české řeči. Nikomu nebránim., aby o sobě říkal, že je Slovák, avšak nedopustím, aby se prohlašovalo, že existuje národ slovenský.“. Soudruh Antonín Novotný spomína: „Na předsednictvu partaje se hovořilo o federalizaci Slovenska mnohokrát. Po mém příchodu do funkce 1. tajemníka daleko více, než za soudruha Gottwalda či Zápotockého. Odmítali se o federalizaci vůbec bavit. Oba si řešení otázky Slovenska představovali v neustálem prolínání až do úplného splynutí Čechů a Slováků v jeden národ. Já se díval na otázku Slovenska stejně jako oni.“. Takže tvrdenie, že Česi vnímali Slovákov ako rovnocenný bratský národ, je bohapustá konšpirácia.

V súčasnosti sa na Slovensku opäť skloňuje Pittsburská dohoda. Spoluautor tohto dokumentu T. G. Masaryk sa krátko po jej podpise vyjadril: „Než hlavní věcí je, že dokument té úmluvy je podvržený, je falsum; … . Proto politik vážný, státnik s takovým papírem nemůže a nesmí operovat. Falsifikát se nemůže stát státním aktem.“. Podľa americkej historičky Margaret McMillanovej T .G. Masaryk na margo tejto dohody dokonca povedal: “Uzavřeli jsme ji, abychom uklidnili malou skupinku Slováků, která snila o bůhví jaké nezávislosti pro Slovensko.”.

Čo teda 28. októbra 1918 vzniklo? Bol založený spoločný štát dvoch bratských národov Čechov a Slovákov, alebo bola obnovená česká štátnosť, teda vznikol štát český, ktorý následne pohltil Slovensko? Nie nadarmo Česi používajú označenie „historické země“. Česká historička Lenka Bobková vo svojej práci „Ustavení Koruny království českého“ hovorí: Ve smyslu historického a státoprávního termínu (jako sjednocujícího pojmu vyjadřujícího příslušnost té které korunní země k teritoriu ovládanému českým králem) zanikla Corona regni Bohemiae teprve se vznikem Československé republiky roku 1918.“. V Zásadách programu českej Národnej demokracie, sa písalo: Jako strana národní chceme, aby náš stát byl státem národním, českým. Náš národ jej před staletími založil, náš národ si ho vydobyl po 300-leté porobě. Československá republika byla českým národem a pro český národ vytvořena.“. Druhý zväzok Ottovho obchodného náučného slovníka z roku 1921 na strane 1215 uvádza: Ani v době největší persekuce převážná většina našeho národa neslevila ničeho z maximálního českého programu, jehož jádrem byl suverenní český stát z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, neboť připojení Slovenska má důvody v právu hospodářském, národnostním a přirozeném.“. Ale podľa, v súčasnosti, oficiálneho historika (ktorý bol za totality učiteľom ruštiny) sa Slováci 28.10.1918 po prvý raz prejavili ako štátotvorný národ. Skutočne?

Oficiálna historiografia nás už 100 rokov presviedča, že 30.10.1918 sa slovenský národ Martinskou deklaráciou pripojil k česko-slovenskému, či skôr československému, štátu. To je však megakonšpirácia. Účastníci zhromaždenia v Turčianskom sv. Martine nemali mandát na prijatie takého dokumentu, akým Martinská deklarácia bola, ak len nepočítame telegram predsedu uhorskej vlády grófa Károlyho, ktorý takto uznal Slovenskú národnú radu a právo Slovákov na sebaurčenie – je ale otázne, či toto možno považovať za legitimizáciu. Sú tu však ešte iné, vážne problémy. V Martinskej deklarácii sa totiž o česko-slovenskom, či československom štáte nič nehovorí. V čase keď deklaráciu schvaľovali, ešte účastníci martinského zhromaždenia o založení nového štátu nič nevedeli a teda sa k nemu ani nemohli hlásiť. Navyše večer po schválení dokumentu (v čase keď už väčšina účastníkov zhromaždenia Turčiansky sv. Martin opustila), sa dostavil Milan Hodža a na jeho naliehanie bol, už schválený, text dodatočne zmenený. Z právneho hľadiska môže byť takto pozmenený dokument spochybňovaný, ako nulitný akt. Martinská deklarácia však dobre poslúžila Čechom pri anexii Slovenska. Pozitívom Martinskej deklarácie však (napriek všetkému) je, že Slováci takto oficiálne zrušili zväzok s Uhorskom.

Ale načo potrebovali Česi Slovensko? Český učiteľ Karel Kálal (po vzniku československého štátu ministerský tajomník na Slovensku) vyhlásil: „Pochopí čeští vůdcové, kde je jejich pravá zaslíbená země?“. V II. zväzku Ottovho obchodného náučného slovníka z r. 1921 na str. 1217 je to vysvetlené a povedané otvorene a „na tvrdo“ : Slovensko bude naší koloniální zemí.“. V dokumentoch vypracovaných v Prahe pre Úrad pre prípravu mierovej konferencie sa možno dočítať, že: Pro český stát jest mimořádně výhodné, když se může rozšiřovat směrem, kde je půdy dostatek a kde je poměrně řídké osídlení. To je právě na Slovensku, které na 1 km2 nemá ani polovinu lidí, kolik jich mají české země (59 na 1 km2, zatím co české země 128). Slovensko se může stát kolonizační zemí českou.. Českí politickí vodcovia, ekonómovia a podnikatelia sa podľa uvedeného správali a Slovensko, ako svoju kolóniu, s chuťou drancovali a vykorisťovali. Takže Slováci sa prejavili ako štátotvorný národ preto, aby sa ich vlasť stala českou kolóniou?

O prvej Československej (sic) republike čechoslovakisti radi hovoria ako o vzore a ostrovčeku slobody a demokracie v strednej Európe. Britská chargé d’affaires v Prahe Cecil Gosling v depeši zo 6. novembra 1919 napísal: „Česká správa Slovenska sa vyznačovala a stále vyznačuje krutou a v niektorých prípadoch brutálnou dominanciou …“. Britský vyslanec v Prahe James Addison zasa v depeši z 13. novembra 1934 napísal: „Táto česká vláda, je demokratická len v mene. V skutočnosti je Československo policajným štátom..

Takže máme my Slováci 28. októbra čo oslavovať? Má byť 28. október našim štátnym sviatkom? Podľa nás raison d'être štátu zriadeného zákonom č. 11/1918 Zb. spočíval v obnovení českej štátnosti, ďalej v rozšírení jeho územia na východ (v snahe dostať Čechov z nemeckého obkľúčenia), v asimilácii Slovákov a vo využívaní Slovenska ako českej kolónie. Nad našou históriou všeobecne visí množstvo otáznikov, pretože bola až pričasto zamlčovaná, zatajovaná a falšovaná. Obzvlášť naša história po 28.10.1918 si vyžaduje nové, seriózne (čechoslovakistického balastu zbavené) historicko-právne skúmanie. Nahrádzanie reality konšpiráciami vychádzajúcimi z politických interpretácií hypotetických predpokladov je nenáležité a nevedecké. Držme sa pravdy.

V Bratislave 6. júna 2018

Predsedníctvo Panslovanskej únie


COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Ochota občanov zúčastňovať sa na prieskumoch verejnej mienky klesá

Starostovia niektorých slovenských obcí dostali zaujímavý list od istej veľkej prieskumnej agentúry. Tá ich vyzvala, aby jej pomohli s organizovaním prieskumu politických názorov, pretože ochota ľudí zúčastňovať sa podobných prieskumov vraj klesá.

Ekonomické dôsledky summitu

Bratislavský summit ma presvedčil, že nikto, kto chce získať predstavu o tom, ako politické kroky a prístupy ovplyvňujú chod hospodárstva a aké opatrenia treba zvoliť, sa nemôže vyhnúť štúdiu národohospodárskych vied.

Génová vakcína s nanočasticami: Stále viac ľudí má obavy

Nemecko: Štartovací signál padne krátko po prelome roka. Potom by malo byť čo najviac ľudí, v čo najkratšom čase očkovaných proti „koronavírusu“ v očkovacích centrách, ktoré nebudú poznať deň odpočinku. Ministri vnútra spolkových krajín naliehajú na to, aby boli uprednostnení policajti.

Vládny režim ide bojovať proti “konšpiráciám a lžiam” na webe

Rezortu vnútra sa nepáči spochybňovanie členstva v Európskej únii a zahranično-politickej orientácie