Čo čaká ekonomickú vedu v EÚ?

Pre  túto úvahu som sa rozhodol preto, že Ursula von der Leyen sa vraj dostala na čelo Európskej komisie vďaka „politickej priechodnosti“. Aj taká je demokracia. Ekonóma musí takýto výraz priam desiť.


Veď, ako vznikla Európska Únia?

Prečo vznikla Spoločnosť uhlia a ocele? Prečo vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) ? Išlo o hospodárske, čiže ekonomické spoločenstvá! Aj EÚ by sme mali vnímať ako hospodárske spoločenstvo. Je Európska komisia vládou? Je Európska rada vládou? Štáty majú svoje vlády! Ak si čitateľ prezrie kto je kto v Európskej komisii, musí sa vážne zamyslieť, či nám oni ponúknu ekonomický progres EÚ. Funkcie iba dokazujú neujasnenosť pozície EÚ. To je veľký problém.

Ekonómovia hovoria, že kríza, ktorá začala v roku 2006, stále trvá. Prapríčinou je liberalizmus, ktorý sa presadil aj v ideologických základoch dnešného kapitalizmu, v inštitúciách, ktoré vlastne mali (prinajmenšom teoreticky) včas rozpoznať krízu, lebo oni to majú, ako sa hovorí, v popise práce (predovšetkým strany), a tak stále trvá. Dnešná ekonomická kríza  je spojená nielen so zápornými úrokovými mierami, kde  je hlavne s nezvládnutím kolobehu peňazí  spojená s krízou sociálnou a hlavne politickou, ktorej treba hľadať jej zdroj, prameň, jej hlboké korene. To všetko čaká ekonomickú vedu v EÚ.

Historické podmienky spoločenského vývoja dnes vedú k tomu, že formujúci sa kapitalizmus EÚ, historicky od vzniku Spoločnosti ocele a uhlia, v čase a priestore objektívne nadobúda, ako vidíme, viacnárodný rozmer. S jeho vývojom sú v EÚ nutne spojené národnopolitické problémy, ktorých akceptovanie, racionálne riešenie priamo ovplyvňuje spoločenský vývoj vôbec, a teda i ekonomický vývoj. Z toho plynie, že EÚ musí riešiť komplex problémov. Súčasne má aj originálne postavenie, hlavne z dvoch dôvodov. Po prvé, v EÚ ide o viacnárodné a viacnárodnostné spoločenstvo slovanskýchneslovanských národov a národností (viď Belgicko, Česko, Maďarsko, Španielsko, Nemecko,.. .); po druhé, viacnárodné a národnostné spoločenstvo EÚ sa začalo formovať ako novodobé kapitalistické hospodárstvo v podmienkach celkovej vysokej ekonomickej úrovne, ale aj vážnych medzioblastných rozdielov (Katalánsko v Španielsku, Baskicko vo Francúzku, Bavorsko v Nemecku, východ a západ Slovenska, juh a sever Talianska,…).

Z toho čo som napísal vidieť, že jestvujú také podmienky, že pri ekonomickom rozvoji treba mať na zreteli nielen rýdzo ekonomické hľadiská, ale rad ďalších hľadísk, vyúsťujúcich predovšetkým do komplexu národnopolitických problémov ekonomického rozvoja EÚ (viď našu skúsenosť – najlepší minister financií EÚ –  a nestal sa ministrom financií EÚ). Negovanie tejto pravdy, nedocenenie, bagatelizovanie problému až po nejaké preexponovávanie, môže mať vážne dôsledky, pre celú sféru vzťahov, samozrejme ekonomické nevynímajúc. Potrebujeme ekonomickú teóriu riešenia problémov v EÚ. Musíme využívať jej poznatky. Ide aj o teóriu riešenia národných a národnostných otázok, a to bez zbytočného podozrievania, bez tabuizovania problémov a bez všetkého čo bráni poznávať a formulovať objektívnu pravdu o EÚ. Ja však hovorím o celom komplexe teoretických ekonomických poznatkov.

Piketty neposkytol teóriu. Avšak nám ide o vymedzenie obsahu , teoretické zdôvodnenie a rozpracovanie vývoja podmienok realizácie pracovnej sily jednotlivých národov a národností v útvare EÚ, ktorá nie je štátom. Za jej hlavné súčasti považujeme vymedzenie miesta ekonomických činiteľov v sústave činiteľov, determinujúcich vývoj národnostných vzťahov a z toho plynúce obsahové a metodické otázky medzinárodného a medzioblastného vývoja a porovnávania v EÚ. To všetko má viesť k utvoreniu rovnocenných podmienok realizácie pracovnej sily, a to ako na úrovni hospodárskej činnosti krajín EÚ tak aj na politickej úrovni. Napríklad, ak má spoločnosť Volkswagen na Slovensku fabriku, riaditeľom má byť Slovák; takisto na politickej úrovni nemôže mať výsadné postavenie politik, predstaviteľ väčších západných krajín (p. Merklová, p. Macron) pred postavením politika v krajine z východnej Európy (p. Pellegríny, p. Orban). 

Podmienky realizácie pracovnej sily chápeme v širokom zmysle ako celý komplex vzťahov, ktoré determinujú podmienky života členov spoločnosti. Pre medzinárodný a medzioblastný ekonomicko-sociálny vývoj, a teda aj pre ekonomické riešenia národnostných otázok v EÚ má dôležitý význam sústava spoločenského riadenia reprezentovaná orgánmi EÚ, osobitne sústava riadenia národných ekonomík. Tá formuje priestor pre medzinárodný a pre medzioblastný ekonomický vývoj a tak koniec koncov aj pre vývoj národnostných vzťahov. Ide o usporiadanie orgánov a možnosť racionálneho ovplyvňovania vývoja oblastných ekonomických a národných proporcií zo strany všetkých členov.


To všetko čaká ekonomickú teóriu

Vieme, že klasickí ekonómovia zdôvodnili zásadnú ekonomickú rovnicu úspory = investície. Keynes v roku 1936 tento významný ekonomický vzťah zmenil, obohatil a z definícií HDP odvodil svoj najvýznamnejší vzťah:

(úspory – investície) + (príjmy vlády – výdavky vlády) = (export – import)

    (S– I)                  + (T – G)                                 =  (X – M)


Ale dôkladne opísal aj zákon kolobehu peňazí. Predovšetkým upozornil na nebezpečnosť „peňazí“ vo forme akcií a dnes hlavne swapov.  To bol úplný zvrat v nazeraní na fungovanie ekonomiky. Čitateľ iste vie, že Koperník povedal, že Zem sa okolo Slnka otáča po kružnici,  ale nemecký matematik Kepler a jeho tri zákony pohybu planét znamenali začiatok modernej astronómie.

Modernú ekonómiu, ak si požičiam pojem, čaká obohatiť predovšetkým poznatky o pravej strane rovnice Keynesa, teda vzťah (export – import). Všimnime rovnováhu ekonomiky USA v troch rokoch po roku 2000 a to cez jeho rovnicu:

                                   (S – I) + (T – G) =  (X – M)

            rok      2003:    (10)  +  (-530)   =  (-520)

                        2006: (-471)  +  (-313)    =  (-784)                                                  

                        2008:   (-30)  +  (-707)    =  (-737)

To jer ovnováha aká nemá byť! V roku 2008 samé mínusy.

Vieme to vďaka ekonomickému poznatku. Vidíme, že v roku 2003 boli USA na tom lepšie ako v roku 2006. Súkromný sektor vykazoval prebytok úspor nad investíciami. Táto čiastka sa teda využila na financovanie rozpočtu vlády a nie na ekonomický rozvoj súkromného sektora. Keynesovu rovnicu môžeme upraviť tak, aby sme riešili problém zvýšenia investícií,

čiže 2003: investície: I = S + T – G + M – X   (+10?).

To je náročný problém. Takto to naši ekonómovia neriešia. Platí aj dnes?

Obohatiť a spresniť poznatky, ak nebudem uvažovať o zmene kapitalistického vlastníctva, to žiada veľa faktov.  Musíme predovšetkým preskúmať naše vlastné praktické skúsenosti a aj skúsenosti všetkých krajín EÚ (štrajky vo Francúzsku, štrajky v Španielsku, kolaps Grécka,….) a len na základe podrobného preštudovania ekonomických faktov odporúčať nápravu chýb. Iba pre poukázanie na podstatu uvediem to, čo sa nám javí ako podstatné. Na prvom mieste je to dnes problém optimalizácie daňového systému. Mal by byť zjednotený? Ekonómovia musia zásadne riešiť problém spoločného režimu zahraničného obchodu, ale aj občiansky zákonník. Potrebu ekonomickej teórie v praktickej podobe dnes jasne dokazujú ďalšie súčasné ekonomické výzvy. Z tézy o potrebe zmeny, či potreby iných  podmienok realizácie pracovnej sily je to problém, ktorý sa predovšetkým týka  zákonníka práce. Ale mimoriadne pozornosť ekonomickej teórie si žiada jednotný zákon o účtovníctve spoločností, veľkovýroby, ale aj malovýroby, spoločný zákon o bankovom dohľade so zachovaním národných bank. Je to aj otázka spoločného regulátora trhu s ropou, plynom, elektrickou energiou a problém harmonizácie regulácie priemyslu, spoločná koordinácia riadenia krajín EÚ, hlavne medzinárodné privátne korporácie ktoré riadia v EÚ najlukratívnejšie trhy s energiami, či potravinové reťazce. Musí ísť o prísne regulácie trhu, ktoré zabezpečia pozitívne sociálne zázemie obyvateľstva? Nemá byť EÚ konfederáciou? Čím vlastne je?

Liberálna demokracia, ktorá je teraz oslavovaná v novinách, ba vo všetkých médiách je v podstate krycím menom pre názorovú diktatúru; nemá ekonomickú teóriu. Potvrdzuje to aj nadpis v SME Európa mieri do pekiel. „Na akcie alebo dlhopisy teraz zabudnite“ je tiež nadpisom, ktorý hovorí o tom ako funguje ekonomika EÚ. „Ako podnikať, keď sa musíte zapáčiť Trumpovi?“ napísala americká novinárka a historička A. Applebaumová v našom denníku N. Uvádza viacero významných amerických firiem, ktoré sa mu museli podriadiť. Tak má fungovať ekonomika slobodného trhu? Na čo sú ekonomické zákony? Aby ich niekto ignoroval a mocou rozhodoval inak?  Preto dnes občan vidí v praktickej podobe novú konfiguráciu kapitalistického systému zbožňujúcu, všeobecne povedané, „úverovú expanziu“ aj v podobe finančných derivátov, ktoré hovoria, ale neuznávajú slobodný trhový mechanizmus.

Nie je jednoduché prísť na to, ako urobiť správne rozhodnutie v oblasti regulácie, ak je hlavným záujmom vlády priečenie sa prezidentovi“, ako to napísala A. Applebaumová.

Musíme si uvedomiť, že nemôžeme budovať EÚ s neduhmi, rastúcou závislosťou ľudí od drog; nie konzumnosť a nezmyselné televízne šou, ktoré vyrábajú celebrity ba aj prezidentov.

Zahraničný obchod nemôžeme budovať na tom, že podnikový účtovník vyplní tlačivo, v ktorom požiada o vrátenie dane z pridanej hodnoty v krajine A, lebo tovar oficiálne vyváža do krajiny B, kde by sa mala platiť aj daň. Kamión síce prejde cez most (hranicu), no čoskoro sa vracia do krajiny A. Jadierka medzitým nikde nevyložil, a v krajine A ich podnik predá bez toho, aby niekde zaplatil daň.

To ako má fungovať dnešný ekonomický systém EÚ, musí objasniť ekonomická teória, ba z nej odvodiť aj jeho aplikáciu v konkrétnych historických podmienkach 21. storočia. Ekonomiku musíme riadiť aspoň na báze súčasných poznatkov tak ako aj lietadlo, či automobil; nie na základe sily peňazí. Čo čaká ekonomickú vedu v EÚ?

Prof. J. Husár

Bratislava 22/9/2019.


zdroj: http://narodohospodari.sk/jaroslav-husar-co-caka-ekonomicku-vedu-v-eu/


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Odtajnené! Imigrácia, svetová chudoba a guličky .....

Video o problematike imigrácie a chudoby. Bez komentára.

Hovorme Spolu zverejnila Novoročné desatoro pre občanov

“Spravme Občiansky lockdown – slobodne, hrdo a z vlastnej vôle!”

Rieši EÚ reálne ekonomické problémy, stabilnú ekonomiku? Čo čaká G7?

Svoje gény nedokážeme zmeniť, ale spoločenské prostredie by sme sa mali snažiť ekonomicky a politicky stvárňovať, ako najlepšie dokážeme, na báze ekonomických poznatkov.

Hospodársky ideál

Nadpis nie je enigmou. Prinajmenej nie pre ekonómov.