Čo čaká nový parlament EÚ?

Dňa 15/2/2019 nás aj denná tlač aj TV upozornili, že už iba 100 dní nás delí od volieb nového parlamentu EÚ. Pripomenuli nám aj to, že pri minulých voľbách bolo Slovensko posledné, čo sa týka účasti. Bola vraj iba 13,04 %.


Ozaj by si slovenskí voliči mali uvedomiť, čo sa deje v Bruseli a hlavne čo reálne môže europarlament, čo môže EK, či až jednotliví komisári a aj poslanci. Predovšetkým z pohľadu Maastrichtských kritérií. Ale hlavne by sme ako voliči mali dbať o to, aby naši zástupcovia neboli iba akýmsi poskokmi a aby hospodárska politiku EÚ bola zodpovednou hospodárskou politikou. Čitateľ si iste všimol, že celá hospodárska politika EÚ sa točí iba okolo hrubého domáceho produktu. Ale čo je HDP? Iba číslo.

Čo vôbec znamená termín HDP? Čo vyjadruje pojem hrubý v ekonomike? Má ekonomika hrboľatý (hrubý) povrch? Má drsný? Drsné a ťažko znesiteľné sú podmienky napr. v Grécku, či Taliansku a Španielsku (Katalánsko). A čo znamená domáci? Ak USSteel vyrobia plechy, ruda je z cudziny, ba aj uhlie je z cudziny. Teda aký domáci produkt? A čo je produkt z pohľadu ekonomiky ako celku? Ale pozrime sa aj na podstatu HDP z hľadiska ekonomickej vedy. HDP sa vyjadruje v peňažných jednotkách (napr. euro) a nie vo fyzických jednotkách. Teda nehovorí nám nič o tom koľko tovarov a služieb sa vyrobilo, hovorí iba o predajnej hodnote tej produkcie. Už je problém, ak si všimneme čo vyrobila ekonomika vlani a čo tohto roku. Iba v roku 2018 sme vyrobili prvé Jaguáre v Nitre, pred 2 rokmi sme ich ešte nevyrábali. Čiže náročné je už iba medziročné porovnanie. Ale iste sa máme lepšie, lebo sa znížila nezamestnanosť v Nitre a okolí. Avšak HDP môže byť vyššie, hoc sme nevyrábali Jaguáre, lebo sa zvýšili ceny. Aby sme to vylúčili, štatistici nám ponúkajú pojem reálny HDP. Ale HDP nereflektuje ani zmeny v kvalite outputu, produkcie ekonomiky. Jaguár je lepší ako Škoda 1000MB. Výrazne sa zmenila, ako hovoria ekonómovia, utilita. Jeden rok sa HDP zvýšilo o miliardu, a to v dôsledku výdavkov na vzdelanie a v druhom roku sa HDP zvýšilo o miliardu v dôsledku rastu spotreby cigariet. HDP zlyháva! Verím, že som čitateľa presvedčil o priam zbytočnosti čísla HDP. Čiže hodnotová forma v podobe peňažnej formy je veľmi bezobsažná a jednoduchá; ba priam nič nehovoriaca. Nevhodná na zdôvodnenie zasahovania do ekonomiky, čo neustále robila EÚ, prinajmenšom odvtedy, čo sme boli prijatý za člena. Nech hodnota môjho ranného nákupu bola 3,31 eura. Aj to je bezobsažná informácia, a je súčasťou HDP. Ak poviem, že som kúpil 5 kaizeriek, liter mlieka a jedno kura, predstava je jasná. Ekonomická veda už dávno robí rozbor fungovania ekonomiky pomocou obsažnejších a zložitejších foriem. Ekonómia má svoje miery. A tak budúci parlament EÚ predovšetkým z pohľadu Maastrichtských kritérií a rozdeľovania uerofondov čaká náročná práca.

Ekonomická veda už dávno vyriešila potrebné ekonomické meranie výkonu ekonomiky. Pozná viacero teoretických téz. Riešili to aj slovenskí ekonómovia. Prof. V. Pavlenda má vo svojom diele podkapitolu Meranie (miery, ukazovatele ) národohospodárskej efektívnosti medzioblastného porovnávania. Podrobné rozpracovanie pomohla urobiť matematika, teória založená na diskriminačnej analýze, teórii rozlišovania. Bol to pojem vzdialenosť, ktorý dostal veľmi jasnú matematickú aj ekonomickú podobu v dielach Mahalanobisa a Ivanovića, Mahanalobisova a Ivanovićova vzdialenosť. O tú sa opierali slovenskí ekonómovia v rokoch 1960- 1970, keď potrebovali vyčísliť tzv. zaostávanie Slovenska za českými zemami. Je to ich veľká zásluha, že sa vyriešil problém federalizácie ČSSR a tak od 1.1. 1969 sme mali na Slovensku nie povereníctva ale ministerstvá ale sme mali predsedu vlády. Už za socializmu sa v Československu začali problémy s "kto na koho vo federácii dopláca". Teraz sa to opakuje, ako denne vidíme, v EÚ. Riešenie čaká na europarlament!

Pozrime si podstatu obsažnejšej miery, miery, ktorá vyjadrí obsahovú bohatosť ekonomických vzťahov problému výroby, akumulácie a distribúcie outputu ekonomiky (nie HDP). Slovenskí ekonómovia merali výkonnosť ekonomiky pomocou fyzikálnych veličín. Ilustroval to už vyššie príklad s nákupom. Ak by niekto zapochyboval, že s HDP to nie je také zlé a, že dobre vyjadruje hodnotu produkcie ekonomiky a jej rozdelenia - to robí EÚ - , musím mu pripomenúť známe de te fabula narratur, príbeh sa týka Vás. Ekonomická veda, hlavne makroekonómia, vyriešila problém čo vyrábať (tanky, maslo), ako vyrábať (orať koňmi, orať traktorom) a pre koho vyrábať (pre bohatých, pre chudobných) vďaka jej nástrojom. Zaujíma sa o konkrétnu produkciu tovarov a služieb, o výstavbu diaľnic, o výstavbu železníc, o množstvo vypestovanej pšenice, o výrobu topánok o výrobu luxusných kožuchov atď. Merať musíme nie HDP, ale stupeň ekonomického rozvoja. Nebudem uvádzať jeho matematickú podobu. Na ilustráciu si uveďme konkrétny číselný príklad. Majme 4 znaky (dĺžka autostrád, dĺžka železničných tratí, dĺžka ciest prvej triedy a dĺžka ciest druhej triedy) a 6 okresov (regionálnych jednotiek).

Je prirodzené, že medzi týmito veličinami sú závislosti, variabilita hodnôt, či asymetria rozloženia hodnôt. Nech sú hodnoty zvolených znakov také ako ich uvádza tabuľka; ich základné charakteristiky sú v ďalšom texte.

Majme údaje ako ich uvádza tabuľka:


 

X1

X2

X3

X4

Suma Xi

I

130

120

90

100

440

II

120

100

110

120

450

III

110

110

110

80

410

IV

100

100

100

100

400

V

90

90

100

90

370

VI

80

90

80

120

370

Min. prvok

80

90

80

80

330Vedou požadované charakteristiky znakov (čo je pre ekonomickú politiku dôležitý faktor) neuvádzam. Hodnoty znakov nech sa dajú sčítať po riadkoch. Urobme poradie regionálnych jednotiek na báze súčtu hodnôt znakov (posledný stĺpec) ; získame takéto poradie: (1) Okres II, 450;   (2) okres I, 440; 3) okres III 410; (4 ) okres IV, 400; (5,6) je okres V 370 a (5,6) okres VI   370.

Okres V a VI sú na rovnakej úrovni (poradie 5,6). Iste aj čitateľ cíti jednoduchosť riešenia. Totiž minimálne hodnoty znakov po stĺpcoch môžu vytvoriť fiktívny (najslabší) okres s týmito hodnotami 80, 90, 80, 80 a ich súčet je 330 v poslednom riadku tabuľky. Čiže môžeme porovnávať k nemu. Vychádzajúc z povedaného, vypočítajme a porovnajme ekonomickú silu okresov, stupeň rozvoja a to pomocou I-vzdialenosti. Získané hodnoty stupňa ekonomického rozvoja sú okres I  13,375; okres II 10,000; okres III   8,750; okres IV 5,625; okres V 2,653; a okres VI 0,500. Situácia sa zmenila. Okres I je pred okresom II a okres V je pred okresom VI. A vieme o aj koľko. Môžeme však zistiť aj vplyv rastu ukazovateľa na stupeň rozvoja, napr. čo by sa stalo ak by sa vláda rozhodla postaviť ďalších 10 km v okrese VI. Dnes to nedokážeme. Poradie rozvinutosti, stupňa ekonomického rozvoja nezávisí od peňažnej formy hodnoty, iba od reálnych hodnôt zvolených naturálnych ukazovateľov, jednoznačne merateľnej hodnoty.

Poradie podľa ekonomickej výkonnosti (I-vzdialenosť) je iné a zračí z neho priam veľký rozdiel medzi okresom V a okresom VI, ale vieme aj to, že je tam viacero podmienok. Predovšetkým sme si zvolili, že najdôležitejším ukazovateľom je X1. Máme však 4 znaky a tak teoreticky existuje 4! poradí podľa znakov. Nové hľadisko. Máme celkom konkrétne hodnoty variability, štandardných odchýliek, a tie sa tiež môžu meniť. Hlboký prienik do ekonomickej reality! Máme aj konkrétne vlastnosti znakov. Okres I je hospodárskym ideálom v danej množine okresov a to z pohľadu plnenia zvolených ekonomických ukazovateľov. Vidíme, že nová a obsažnejšia miera dáva jasnú precíznosť ekonomickým pojmom, ktorú je inak ťažké pochopiť nematematickým jazykom. Teraz môžeme študovať problémy stupňa ekonomického rozvoja hlbšie a zistiť potrebné kroky, opatrenia pre zmenu pozície. Totiž zistili sme, že hlavný význam má množina a systém ukazovateľov a to, že môžu byť v rôznych merných jednotkách (nie iba v peniazoch, ako HDP). Tvorca politiky môže hlbšie zdôvodniť hospodárske rozhodnutie. Zdokonalenie a zveľadenie hospodárstva (nie nejasný rast HDP) zabezpečuje napr. výstavba elektrární, zvýšenie produkcie automobilov, zvýšenie produkcie pšenice, zvýšenie výroby textilného priemyslu, výstavba diaľnic atď.. To treba čakať od potrebnej zmeny politiky EÚ. Treba si uvedomiť, že ekonomické ukazovatele obsahujú kvantitatívnu charakteristiku, mieru rôznych vlastností ekonomických javov – veľkosť výroby elektrickej energie, množstvo vyrobených traktorov, veľkosť produkcie pšenice, veľkosť populácie. Ak ukazovatele tvoria sústavu (systém) ukazovateľov, je zrejmé, že tá má svoju zvláštnosť a to v tom, že ukazovatele ktoré sú prvkami sústavy, musia (sú) byť vzájomne vo vzťahu, závislé. V krajinách EÚ sa iste líšia. Usporiadaný systém predovšetkým umožňuje podať celoštátnu (celoregionálnu) kvantitatívnu charakteristiku vlastností určitého procesu, ekonomického javu. To nevyjadruje HDP. I-vzdialenosť vymedzuje zmysluplný celok a aj jeho rozvoj. Miery (merania, ukazovatele) národohospodárskej efektívnosti medzioblastného ekonomického vyrovnávania majú prvoradý význam, priam prevratný význam pre ďalší jej vývoj. O tom musia rozhodnúť parlamenty krajín EÚ a aj europarlament. To zabezpečí splnenie cieľov EÚ, ktoré dostala do vienka.

Ekonómia obsiahla celú obsahovú bohatosť vzťahov, súvislostí a javov ekonomického života ekonomiky a tak tvorcovia hospodárskej politiky sa nemôžu spoliehať na bezobsažné HDP. Vznikom EÚ nastali kvalitatívne zmeny v spoločensko-ekonomických vzťahoch, nastolili nové problémy aj v národnostných vzťahoch. Vznikli nové slabé miesta, otvorené problémy, nevyriešení otázky – napr. rozdeľovanie funkcií v orgánoch EÚ, či medzioblastné ekonomické vyrovnávanie. EÚ musí ponúknuť rozpracovanú teóriu podmienok realizácie pracovnej sily národov a národností EÚ. To musí zabezpečiť nový parlament EÚ. Musí sa zbaviť luxusného mrhania kvalifikovanou spoločenskou prácou. Jasne o tom hovoria udalosti v Katalánsku, či žlté vesty vo Francúzsku. V pozadí týchto protestov je jednoznačne ekonomická situácia v EÚ.

Ani jeden z viac ako 30 komisárov EK nemá dielo, ktoré by riešilo iba vyššie uvedené otázky a tak iba tápu, hoc jedným z cieľov vzniku EÚ bolo zlepšenie životných a pracovných podmienok obyvateľov EÚ. Vieme čo čaká europarlament.

Prof. Jaroslav Husár
Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Nádeje a riziká

Milujem svoj malý národ, o tom nech nikto nepochybuje. Milovať vie iba ten, kto sa narodil milujúcej matke.

Budeme sa zaoberať ekonomikou?

Nadpis som si zvolil na základe protestu proti chudobe, ktorý sa konal 8/10/2022 v Prahe a aj v Bratislave a očakáva sa, že taký protest bude aj v Madride aj v Lisabone. Nazval by som to neželaným dianím na pozadí našej existencie a to nielen na Slovensku, ale aj V Španielsku a Portugalsku, či v EÚ. 

Čo mi chýba?

Myslím v riadení ekonomiky. Aby si to čitateľ lepšie uvedomil, treba vedieť, že produkcia ekonomiky = f( práca, pôda, kapitál), teda 3 faktorov. Vidíme koľko máme nezamestnaných, a teda jeden faktor má  väčší produkčný potenciál ako je reálne využívaný, obrazne miesto 100 ľudí pracuje iba 90. S pracovnou silou je to však náročnejšie.

Protikorupčné fiasko

Revolúcia ani slovenský majdan sa nekonal. Toľko propagovaný protikorupčný pochod, (Denníkom N a SME), ktorý údajne naplánovali dvaja stredoškolskí študenti Karolína a Dávid na 18. apríla, sa skončil fiaskom.