Kto si bez viny – protestuj!

(Ulice a námestia naše problémy nevyriešia...)

Súčasná spoločenská kríza v našom štáte sa nezačala  neľudským a  hanebným  zneužitím vraždy dvoch mladých ľudí na politicko-mocenské ciele. A nemá iba jednu príčinu ani iba jedného vinníka. Vznikala  dlhodobo a podiel na stupňovaní napätia má každý, kto:

    •  Neplnením si osobných ľudských a občianskych či zákonom určených povinností alebo dlhoročnou ľahostajnosťou voči negatívam či pasivitou provokuje odporcov slovenskej štátnej samostatnosti, zvrchovanosti a rovnoprávnosti, aby zaútočili...

    •  Porušovaním zákonov a Ústavy SR pri ochrane našich  národno-štátnych záujmov umožňuje – napríklad aj  tzv. privatizáciou - rozkrádať národný majetok vytvorený mnohými generáciami Slovákov, ktorý má tvoriť základ  rozvojového kapitálu  na  zabezpečenie rastu a rozvoja ďalších generácií...

    •  Ignoruje všeobecne uznávanú skúsenosť, že výchova detí je najdôležitejšou úlohou  a povinnosťou dospelých – predovšetkým rodičov a pedagógov , ale aj  médií...

    • Poskytuje náš mediálny priestor, ale aj akademickú pôdu na deformovanie vedomia najmä mladej slovenskej generácie cudzorodými ideológiami a propagáciou úpadkového tzv. konzumistického, čiže egoisticko-parazitického životného štýlu, ktorý každú civilizáciu doviedol k rozpadu a zániku...

    • Podporuje  financiami  zo štátnych prostriedkov zahraničím dotované  aj ideologicky inštruované organizácie  tretieho sektora, konkrétne Nadáciu otvorenej spoločnosti, čím umožňuje zvyšovať ich  deštruktívny vplyv...

    • Nepravdivo a tendenčne označuje konkurenčný, demokratickými voľbami potvrdený politický subjekt nálepkou „fašistický“,  čím poškodzuje dobré meno vlastného štátu a oslabuje našu medzinárodnú prestíž a autoritu...

    • Oceňuje najvyššími štátnymi vyznamenaniami SR jej úhlavných nepriateľov, ohováračov a škodcov nášho národa a štátu, čím polarizuje spoločnosť...

    • Dehonestujúco a zavádzajúco označuje SR ako „mafiánsky štát“...

    • Presadzuje cudzie záujmy, robí deštruktívnu politiku a osobne či skupinovo ťaží zo škôd, ktoré spôsobil na úkor životných záujmov nášho národa, štátu a jeho občanov...

    • Akýmkoľvek spôsobom kompromituje slovenský národ a jeho štát , hanobí či uráža jeho symboly, zneucťuje hodnoty národného dedičstva a osobnosti slovenských dejín a čímkoľvek škodí slovenským národnoštátnym záujmom ....

Slovenská spoločnosť a jej štát -  v súčasnosti  najmladší politický národ v našom geopolitickom priestore -  predovšetkým potrebuje mier, stabilitu, konštruktívny program a spoluprácu všetkých tvorivých síl  na vytváranie  nových  hodnôt pre súčasný život a zabezpečenie našej perspektívnej budúcnosti.

To dokážu iba:

    • Generácie skutočných vlastencov, ktorí budú nadväzovať na pravdivý odkaz a činy významných osobností slovenských dejín...

    • Zodpovední občania, ktorí si uvedomujú, že mladý štát treba upevňovať a posilňovať, nie oslabovať a rozvracať...

    • Tvorcovia  celospoločenských hodnôt s vlastným generačným programom obnovy a rozvoja ...

Hlavnou úlohou nášho demokratického štátu v súčasnosti je – spoločne s odbornými a vedeckými pracoviskami, vzdelávacími  inštitúciami, občianskymi združeniami národne uvedomelej inteligencie a ďalšími autoritami... neodkladne vytvoriť a čo najskôr uviesť do života „Národný program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti – motivácia, stimulácia, inovácia“, ktorého cieľom je obnoviť  naše pôvodné tvorivé zdroje a zároveň dôveru vo vlastný štát ako optimálne prostredie na rast a rozvoj každého národa.

Slovensko nepotrebuje prevrat a už vôbec nie rozvrat a deštrukciu! Slovensko potrebuje zjednotenie všetkých tvorivých síl, konštruktívny program a cieľavedomú zodpovednú novú generáciu. Potrebuje rozvážnu, odbornú, cieľavedomú  a trpezlivú  tvorivú spoluprácu všetkých, ktorým nie je osud Slovenskej republiky ľahostajný.

Globalistickým manipulátorom nejde o vyšetrenie vraždy ani o poriadok a spravodlivosť. Naopak. Dokazuje  to tragický prípad Ukrajiny, kde zneužitím pouličných protestov nahradili zlo zlom ešte oveľa horším. Poučme sa a nedajme sa zneužiť na cudzie ciele!
Naše problémy si musíme riešiť my! Bez cudzích zásahov. Aby sme dokázali - sebe aj svetu -  svoju národnú aj občiansku zrelosť  a schopnosť rozhodovať o vlastnom osude.

Našim cieľom je čo najmenšia závislosť od cudzích, preto sa musíme usilovať o potravinovú, energetickú, ale aj intelektuálnu bezpečnosť nášho štátu, aby sme nemuseli hľadať naplnenie túžob, plánov a  zmyslu nášho života v cudzine a na cudzí prospech.
Študenti slovenských vysokých škôl, čím skôr zistíte, že – vy, aj dvaja cynicky zavraždení mladí ľudia vo Veľkej Mači – ste boli zneužití na cudzie, rozhodne nie slovenské ciele, tým skôr budete pripravení na riadenie vlastného štátu a zabezpečenie vlastnej budúcnosti.                                
Ako generácia, ktorá po vyše  tisícich rokoch pomohla vlastnému národu znovu získať slobodu, obnoviť  štátnu samostatnosť, zvrchovanosť a stať sa rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva - vám ako mladej slovenskej inteligencii -  úprimne , s nádejou  a vierou v zdravý rozum, ponúkame tvorivú a konštruktívnu generačnú spoluprácu.
Ešte nikdy v našich dejinách sme takú príležitosť nemali. Využime ju konečne na svoj a nie cudzí prospech!


Bratislava  21. marca 2018

Výbory združení slovenskej inteligencie a Rada osobností

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Slovensko bude mať raritu

Najvyšší most v strednej Európe.

SRSPOL pozýva na zhromaždenie proti NATO 27. jún o 17:00 hodine

V štvrtok 27. júna o 17. hodine sa uskutoční verejné zhromaždenie na námestí SNP v Bratislave proti zriadeniu amerických vojenských základní na Slovensku.

Kto riadi ekonomiky?

Môj nadpis som si zvolil po prečítaní viacerých článkov, ktoré sa týkali v posledných dňoch Bieloruska, Ukrajiny a aj Slovenska.

Andrejovi Bánovi sa nepáči “kriminalizácia moslimov”

Má nepopierateľný talent a jeho fotografie sú výborné. Inak je to však konjunkturalista, ktorý svoju umeleckú zručnosť vložil do služieb svetoobčianskej ideológie a najtvrdšej proamerickej a protislovenskej propagande.