Kto si bez viny – protestuj!

(Ulice a námestia naše problémy nevyriešia...)

Súčasná spoločenská kríza v našom štáte sa nezačala  neľudským a  hanebným  zneužitím vraždy dvoch mladých ľudí na politicko-mocenské ciele. A nemá iba jednu príčinu ani iba jedného vinníka. Vznikala  dlhodobo a podiel na stupňovaní napätia má každý, kto:

    •  Neplnením si osobných ľudských a občianskych či zákonom určených povinností alebo dlhoročnou ľahostajnosťou voči negatívam či pasivitou provokuje odporcov slovenskej štátnej samostatnosti, zvrchovanosti a rovnoprávnosti, aby zaútočili...

    •  Porušovaním zákonov a Ústavy SR pri ochrane našich  národno-štátnych záujmov umožňuje – napríklad aj  tzv. privatizáciou - rozkrádať národný majetok vytvorený mnohými generáciami Slovákov, ktorý má tvoriť základ  rozvojového kapitálu  na  zabezpečenie rastu a rozvoja ďalších generácií...

    •  Ignoruje všeobecne uznávanú skúsenosť, že výchova detí je najdôležitejšou úlohou  a povinnosťou dospelých – predovšetkým rodičov a pedagógov , ale aj  médií...

    • Poskytuje náš mediálny priestor, ale aj akademickú pôdu na deformovanie vedomia najmä mladej slovenskej generácie cudzorodými ideológiami a propagáciou úpadkového tzv. konzumistického, čiže egoisticko-parazitického životného štýlu, ktorý každú civilizáciu doviedol k rozpadu a zániku...

    • Podporuje  financiami  zo štátnych prostriedkov zahraničím dotované  aj ideologicky inštruované organizácie  tretieho sektora, konkrétne Nadáciu otvorenej spoločnosti, čím umožňuje zvyšovať ich  deštruktívny vplyv...

    • Nepravdivo a tendenčne označuje konkurenčný, demokratickými voľbami potvrdený politický subjekt nálepkou „fašistický“,  čím poškodzuje dobré meno vlastného štátu a oslabuje našu medzinárodnú prestíž a autoritu...

    • Oceňuje najvyššími štátnymi vyznamenaniami SR jej úhlavných nepriateľov, ohováračov a škodcov nášho národa a štátu, čím polarizuje spoločnosť...

    • Dehonestujúco a zavádzajúco označuje SR ako „mafiánsky štát“...

    • Presadzuje cudzie záujmy, robí deštruktívnu politiku a osobne či skupinovo ťaží zo škôd, ktoré spôsobil na úkor životných záujmov nášho národa, štátu a jeho občanov...

    • Akýmkoľvek spôsobom kompromituje slovenský národ a jeho štát , hanobí či uráža jeho symboly, zneucťuje hodnoty národného dedičstva a osobnosti slovenských dejín a čímkoľvek škodí slovenským národnoštátnym záujmom ....

Slovenská spoločnosť a jej štát -  v súčasnosti  najmladší politický národ v našom geopolitickom priestore -  predovšetkým potrebuje mier, stabilitu, konštruktívny program a spoluprácu všetkých tvorivých síl  na vytváranie  nových  hodnôt pre súčasný život a zabezpečenie našej perspektívnej budúcnosti.

To dokážu iba:

    • Generácie skutočných vlastencov, ktorí budú nadväzovať na pravdivý odkaz a činy významných osobností slovenských dejín...

    • Zodpovední občania, ktorí si uvedomujú, že mladý štát treba upevňovať a posilňovať, nie oslabovať a rozvracať...

    • Tvorcovia  celospoločenských hodnôt s vlastným generačným programom obnovy a rozvoja ...

Hlavnou úlohou nášho demokratického štátu v súčasnosti je – spoločne s odbornými a vedeckými pracoviskami, vzdelávacími  inštitúciami, občianskymi združeniami národne uvedomelej inteligencie a ďalšími autoritami... neodkladne vytvoriť a čo najskôr uviesť do života „Národný program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti – motivácia, stimulácia, inovácia“, ktorého cieľom je obnoviť  naše pôvodné tvorivé zdroje a zároveň dôveru vo vlastný štát ako optimálne prostredie na rast a rozvoj každého národa.

Slovensko nepotrebuje prevrat a už vôbec nie rozvrat a deštrukciu! Slovensko potrebuje zjednotenie všetkých tvorivých síl, konštruktívny program a cieľavedomú zodpovednú novú generáciu. Potrebuje rozvážnu, odbornú, cieľavedomú  a trpezlivú  tvorivú spoluprácu všetkých, ktorým nie je osud Slovenskej republiky ľahostajný.

Globalistickým manipulátorom nejde o vyšetrenie vraždy ani o poriadok a spravodlivosť. Naopak. Dokazuje  to tragický prípad Ukrajiny, kde zneužitím pouličných protestov nahradili zlo zlom ešte oveľa horším. Poučme sa a nedajme sa zneužiť na cudzie ciele!
Naše problémy si musíme riešiť my! Bez cudzích zásahov. Aby sme dokázali - sebe aj svetu -  svoju národnú aj občiansku zrelosť  a schopnosť rozhodovať o vlastnom osude.

Našim cieľom je čo najmenšia závislosť od cudzích, preto sa musíme usilovať o potravinovú, energetickú, ale aj intelektuálnu bezpečnosť nášho štátu, aby sme nemuseli hľadať naplnenie túžob, plánov a  zmyslu nášho života v cudzine a na cudzí prospech.
Študenti slovenských vysokých škôl, čím skôr zistíte, že – vy, aj dvaja cynicky zavraždení mladí ľudia vo Veľkej Mači – ste boli zneužití na cudzie, rozhodne nie slovenské ciele, tým skôr budete pripravení na riadenie vlastného štátu a zabezpečenie vlastnej budúcnosti.                                
Ako generácia, ktorá po vyše  tisícich rokoch pomohla vlastnému národu znovu získať slobodu, obnoviť  štátnu samostatnosť, zvrchovanosť a stať sa rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva - vám ako mladej slovenskej inteligencii -  úprimne , s nádejou  a vierou v zdravý rozum, ponúkame tvorivú a konštruktívnu generačnú spoluprácu.
Ešte nikdy v našich dejinách sme takú príležitosť nemali. Využime ju konečne na svoj a nie cudzí prospech!


Bratislava  21. marca 2018

Výbory združení slovenskej inteligencie a Rada osobností

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Únia presadila kvóty

Proti boli štyri štáty vrátane Slovenska

Kvóty schválili na rokovaní ministrov vnútra členských štátov. Slovensko, ale aj ďalšie krajiny, to kritizovali.

Je potrebné prehodnotiť, či Európa nemá priveľa kompetencií na úkor národných štátov

Mnohí ľudia ho poznajú ako bývalého predsedu Matice Slovenskej a viceguvernéra Národnej banky Slovenska.

Máme svoj štát, ale vládnu čechoslovakisti

Po kocúrovi nad Dunajom pribudlo námestie tatíčka Masaryka.