Prečo má EÚ problémy s výpočtom HDP?

Naša vláda sa potešila, lebo sa jej zmenšil koeficient podiel dllhu na HDP. Vzrástol menovateľ zlomku. Až jednoduchý trik. Oprávnený? Význam HDP nie je jasný nielen politikom, ktorý o ňom rozhodujú, ale aj niektorým ekonómom. Môžeme si položiť viacero otázok. Je HDP mierou výkonnosti ekonomiky? Je mierou sociálneho pokroku, blahobytu? Atď.,atď. Ekonomická teória definuje presne, čo je HDP. Definícia je výmer, ktorý objasňuje termín pomocou jeho obsahu tým, že vypočítava jeho podstatné znaky.

HDP má 4 znaky – trhová hodnota, finálne tovary a služby, vyrobený v krajine a štvrtý znak za daný časový úsek, spravidla rok. Teória starostlivo odvodila najmenej 3 metódy jeho výpočtu (definované teóriou). Hospodárska prax však nedokáže tieto 3 metódy naplniť číslami. Štatistici národných účtov určili metodiku výpočtu HDP. A práve tá je nedôkladná a podlieha neustále zmenám. Makreokonomickú veličinu HDP zaviedla ekonomická teória v roku 1936. Definuje ho ako trhovú hodnotu všetkých finálnych tovarov a služieb vyrobených v krajine v danom období. Ani po 78 rokoch po definovaní pojmu HDP ani niektorí teoretici a ani prax ho rovnako nechápu. Preto si dovoľujem v krátkosti objasniť jeho význam. Význam HDP spočíva v tom, že síce meria output ekonomiky, nie však jeho celkovú hodnotu v ekonomike, ale iba finálnych tovarov a služieb. Aby poľnohospodári mohli zobrať úrodu v budúcom roku, musia časť produkcie zasiať (medzispotreba). Obdobne to robia aj v iných odvetví. Jeho význam je aj v tom, že vďaka tomu, že je finančným súhrnom rôznych makroekonomických veličín, ktorých výber do tejto hodnoty stanovuje  makroekonómia v rôznych definíciách, poskytuje  rôzne pohľady do útrob ekonomiky (aj moja ruka vypadá inak z vnútornej a vonkajšej strany.) Z toho vyplýva, že ako súhrnný agregát skrýva obrovské množstvo reálne uskutočnených ekonomických procesov, zobrazených vo finančných tokoch (tok výdavkov domácností na spotrebu, tok výdavkov vlády, príjmy domácností, tok výdavkov na investície, výdavky na import, rentu, úroky – pozri tabuľku. V podstate sú dva systémy národných účtov, ktoré riešia jeho výpočet: v Európe ESA a v USA NIPA (bola aj sústava národných účtov OSN). V sústave účtov sa dodržuje podvojnosť zápisu tokov, čo indikuje, že každý účet sa vlastne dá vyjadriť matematicky rovnicou. A z toho vyplýva, že ekonometria  a matemnatika nám dávajú návody ako rôznorode môžeme vyjadriť veľkosť HDP a tak získať rôzne pohľady na fungovanie ekonomiky.

Aby sme si to jasne uvedomili, čo som vyššie opísal, pozrime si údaje USA. Hlavne zato, že autor ich systému zaň dostal Nobelovu cenu a tak je najpresnejšia. Údaje za USA uvádza M. Parkin v knihe  Macroeconomics, eight edition, s. 117 a 118. (Čitateľ si to môže overiť v Ekonomickej správe prezidenta USA za rok 2007):

Tabuľka 1:    Zložky HDP USA za rok 2006

C,  výdavky obyvateľstva

  9 079

 

 

I, výdavky na investície

  2 215

C, výdavky obyvateľstva

 9 079

G, výdavky vlády

  2 479

S, úspory

 1 799

X-M, netto export

  - 765

T, príjmy z daní

 2 130

HDP

13 008

HDP

13 008

Ak dosadíme údaje z tabuľky do rovnice rovnováhy, teda hodnoty ľavej strany tabuľky dáme do rovnosti s veličinami na prabvej strane, získame tieto významovo bohaté hodnoty  o vzťahoch makroekonomických veličín z tabuľky: (S - I) = – 416,  (T – G) = - 349 a  (X – M) =  -765. Fascinujúci záver: USA mali už v roku 2006 obrovské dlhy! O tom nehovorila hodnota 13 008. Pomohla nám rovnica rovnováhy. Tri makrosektory: súkromný, vládny a sektor zahraničia USA mali veľké dlhy. Vidíme aj druhy dlhov, čo mnoho ekonómov, zvlášť u nás, akosi mieša dokopy, alebo aspoň neurobí ich zreteľnými. Z posledného riadku vidíme, že hodnota HDP má vlastne iba akýsi informatívny význam o outpute ekonommiky (ako výška modelky 178 cm; výpovedná je iba ak poznáme miery 90-60-90 a napr. 60-60-120). HDP nepodáva vhľad do útrob ekonomiky, do ekonomických procesov. Dala nám ich rovnica. Rovnica rvnováhy je tak „ekonomickým mikroskopom“. Tvorca hospodárskej politiky má evidentné a usporiadané fakty o ekonomike a môže tvoriť ekonomickú politiku pre nasledujúce obdobie. Celkom konkrétne, pozrime si údaje za USA v troch rokov po roku 2000:

(S – I) + (T – G) =  (X – M).

2003:    (10)  +  (-530)   =  (-520)

                       2006: (-471)  + (-313)   =  (-784)

                       2008:   (-30)  + (-707)   =  (-737)

Vidíme, že v roku 2003 boli USA na tom lepšie ako v roku 2006. Súkromný sektor vykazoval prebytok 10 amerických biliónov USD úspor nad investíciami. Ale táto čiastka sa asi využila na financovanie rozpočtu vlády a nie na ekonomický rozvoj súkromného sektora.

I napriek tomu, že ekonómovia sa zhodli na význame makroekonomickej veličiny označovanej ako hrubý domáci produkt, o jeho nedostatkoch ako miery objemu a výkonnosti ekonomiky (odborné knihy píšu veľmi dávno), hospodárska prax to nerešpektuje. V januári 2012 bola zverejnená správa troch významných ekonómov a to J. E. Stiglitza, A. Sena a J. P. Fitoussiho: Report by the Commision on the Measurement of  Economic Performance and Social Progres. Dôkladne rozobrala problémy HDP ako miery ekonomickej výkonnosti a sociálneho progresu. Bolo veľa vedeckých diskusií o HDP aj vzhľadom na metodiky krajín. Pokladáme za samorejmé, že dĺžková miera meter a yard potrebujú prepočítací koeficient, ak sa má vyjadriť rovnaká dĺžka. Žiaľ, obrazne povedané, HDP Anglicka sa meria v yardoch a náš HDP v metroch a hospodársklej praxi to neprekáža. Hlavne to neprekáže EÚ. A máme aj podpredsedu.

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

25/10/2014.

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Čechoslovakizmus

Čechoslovakizmus – ktorý sa podľa wikipédie formoval v 19. storočí v prostredí českých a časti slovenských, evanjelických obrodencov – prehliada Slovákov.

IDEOLOGIZÁCIA DEJÍN

Dejiny sú zaujímavé a plné dramatických ľudských príbehov a osudov, ktoré zákonite ovplyvnili budúcnosť.

CESTA K PRVEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Cesta k slovenskej štátnosti sa nezačala vládnou marcovou krízou v roku 1939. Takto to totiž servírujú majitelia pravdy, ktorí chcú za každú cenu navodiť dojem, že Slováci by nijako inak než s Hitlerovou pomocou neprišli k vlastnému štátu.

Národný pochod za život vyzýva poslancov na podporu zákonov na zlepšenie ochrany života

Národný pochod za život vyzýva poslancov aby podporili zákonov na zlepšenie ochrany života.

captcha