Musíme pretvoriť, prebudovať EÚ

Píše o tom veľa diel, napr. C. Alcidi Redesigning European Monetary Union governance in light of the eurozone crisis. Prečo musíme prebudovať EÚ?  Musíme napraviť predchádzajúce zlé rozhodnutia, a to v duchu hlbokých poznatkov ekonomickej vedy


Ešte v roku 1988 európske vlády vytvorili Delorsov výbor. Ten mal preskúmať problém vzniku ekonomickej a monetárnej únie. Mal spracovať program jej implementácie. Delorsov výbor  vypracoval a predložil Maastrichtské kritéria. Žiaľ, nie na báze vedy. Kritériá mali 5 bodov a založené na nejasnom ukazovateli HDP, už zato, že  HDP je v peňažných jednotkách.

Hoc ekonomická veda ponúka odborné riešenie konštrukcie ukazovateľov, EÚ ju nevyužila. Jednou z hlavných úloh dneška je zvýšiť opodstatnenosť ekonomických rozhodnutí. A priamo z tejto potreby plynú tiež rastúce požiadavky na ekonomické informáciena sústavu ukazovateľov, na ich hodnovernosť, včasnosť a podrobnosť. HDP je jediné číslo! To priam vyžaduje vybudovať, na základe hlbokých poznatkov ekonomickej vedy, menovite teórie indexov a ukazovateľov, celý systém informácií. Predovšetkým je treba zjednoznačniť aký obsah vkladáme do pojmov, teda menovite aj do HDP. Ten ako vieme je základom Maastrichtských kritérií.

Avšak je to veľmi vágna miera; čo získame ak spočítame hodnotu osobného auta a 100 kg cibule a výsledná čiastka bude 15 632 eur? Bezobsažná informácia. A práve preto som dôkladne analyzoval tento pojem a viac ako na 8 stranách som svoju analýzu poslal Delorsovmu výboru. Odpoveď neprišla. V roku 2019 som sa rozhodol napísať eurokomisárovi Paolovi Gentiloneovi cca trojstranový list, v ktorom som opísal nedostatky ukazovateľa HDP z pohľadu ekonomickej vedy, ale aj z pohľadu semiotiky, vedy o systémoch znakov.
Odpovedala mi asi sekretárka ...

Majúc nezmyselný ukazovateľ HDP, nemôžeme očakávať, že budeme adekvátne zasahovať do fungovania a smerovania ekonomík EÚ.

Ak máme zlú buzolu, nemôžeme čakať, že dôjdeme do želaného cieľa. Jasne o tom hovorí americký vedec Claude Shannon, tvorca modernej teórie informácie. Čiastočne sa informovanosť o fungovaní ekonomiky zlepší, ak vyčíslime zložky HDP, výdavky obyvateľstva, výdavky na investície, výdavky vlády na nákup tovarov a služieb, exportimport. Čiastočne.

Slovenskí ekonómovia riešili vlastne súčasné problémy, s ktorými sa stretá EÚ, už v rokoch 1965/68. Vyčísľovali sme nie HDP, ale stupeň ekonomického rozvoja, ktorého matematický základ je v knihe na 80 stranách. Jednoznačne problémy ČSSR v roku 1968 vyjadruje veľké dielo Prof. V. Pavlendu Ekonomické základy socialistického riešenia národnostnej otázky v ČSSR. Boli sme iba dve národnosti, ale analógia so súčasnými problémami krajín EÚ je analogická.
Jedná sa o teóriu ekonomického riešenia národnostných otázok , ktorú potrebujeme aj v súčasných podmienkach globálneho kapitalizmu. EÚ nám ju, žiaľ, neponúkla.

Slovenská vláda musela pripraviť nabubrelé kapitoly v prístupovom procese. Tie neposkytli to, čo ekonomická veda vyriešila predovšetkým v input-output analýze, kde je postupná detailizácia  a vzájomná závislosť ekonomických javov ekonomiky. Iba na jej báze sa dá hovoriť čo znamená systém optimálneho fungovania ekonomiky.

 Ekonomická veda chápe ekonomiku ako zložitú, hierarchicky organizovanú sústavu, charakterizovanú aj určitým stupňom zotrvačnosti (Čo sa porušilo v rokoch 1998/03). Zotrvačnosť znamená nemožnosť meniť technologickú štruktúru ekonomiky ľubovoľne, podľa vlastného priania a ešte aj v krátkych obdobiach. Najväčšiu zotrvačnosť majú parametre charakterizujúce makroštruktúru ekonomiky, čo Leontiev vyjadril svojou input/output tabuľkou. 

Čitateľovi musím pripomenúť, že EHK v rokoch 1965-80 realizovala projekt Komparácie krajín EHK na báze input/output modelu. Najväčšiu a najpresnejšiu I/O tabuľku mal ZSSR, ktorá v prvom kvadrante mala maticu 400 riadkov x 400 stĺpcov s konkrétnym zmyslom a významom ; v druhom kvadrante bola matica 400 riadkov x 8 stĺpcov s konkrétnym zmyslom a významom a v 3. kvadrante matica 11 riadkov x 400 stĺpcov opäť s konkrétnym zmyslom a významom. Teda reálne až 167 600 číselných údajov. Ak by matice boli obsadené na 65%, číselných hodnôt by bolo 108 904.

Taký obraz o ekonomike nemôže poskytnúť žiadna EÚ požadovaná prístupová kapitola. 

Tvorca politiky musí rozumieť I/O tabuľke. Medzi najlepšie tabuľky patrila tabuľka Československa (300x300; 300x7 a 8x300). Tabuľka Maďarska bola z nich najmenšia; v prvom kvadrante mala maticu 250x250. Jednu z najhorších I/O tabuliek malo Belgicko. Mal som ho na starosti. INTEROFFICE MEMORANDUM, jeho analýzu, som rozposlal príslušným riaditeľom divízií EHK a to 15. augusta 1969.
Bolo predmetom rokovania Starších ekonomických poradcov EHK. Mám ho v zviazanom zväzku prác. Bolo v nej viac ako 60 chýb.

Zobrazenie hospodárskeho systému alebo jeho časti prostredníctvom ekonometrických modelov  nie je záľubou vedcov, ale nevyhnutnosť: bez modelu a bez algoritmu riešenia sa nemôžu riešiť úlohy rozhodujúce pre ovplyvnenia chodu ekonomiky.

Bohužiaľ, dnes to robí EÚ. Samozrejmé, že konečný variant a voľbu náležitého, niektorého z nich, robí vždy človek. Musí však ovládať ekonomický zmysel modelu a princípu optimalizácie, dať obsah výsledku. On musí preniknúť do ekonomickej reality cez porozumenie pojmov a vzťahov medzi nimi, ktoré sú v konečnej matici modelu. 

Teda súčasná ekonomická veda umožňuje s dostatočnou presnosťou stanoviť aj dlhodobé perspektívy rozvoja národného hospodárstva (čo naša vláda vôbec nerobí, aj v štátnom rozpočte sa dnes vyskytli položky, ktoré pri jeho tvorbe nevedeli ani identifikovať), aj bežné, aktuálne fungovanie ekonomiky a jej jednotlivých zložiek.
Rovnako nám veda umožňuje prognózovať aj rozvoj veľkých hospodárskych komplexov ako je dnešná EÚ. 
V súčasnej etape globálneho kapitalizmu si predovšetkým EÚ musí stanoviť a rozpracovať ciele rozvoja každej z krajín s ohľadom na disponibilné zdroje každej krajinyspoločenské potreby (iné má Luxembursko ako SR).

Čitateľovi musím spomenúť aj druhý mimoriadne závažný problém ekonomík EÚ, ktorý porušila ako píše D. Enrich v diele Dark Towers a neustrážila ECB. Ide o kolobeh peňazí a  5 funkcií peňazí. Porušila sa úloha eura ako platidla. Autor píše, že banke pri vzostupe chýbali morálne hodnoty a uvádza príbehy bankárov, ktorých cieľom bolo získať moc a tučné bankové konto. D. Trump bol na čiernom zozname  a v roku 2005 požiadal Deutche Bank o pôžičku v hodnote pol miliardy dolárov. 
Inflácia dosahuje hodnoty, ktoré sme v EÚ nepoznali, napr. Estónsko 20,1% a Litva 18,5%. NBS prognózuje, že ceny plynu by mali ísť budúci rok hore o 130%, čo povedie k dvojciferným inflačným číslam.

Čitateľ si iste pamätá ako EÚ práve Estónsko a Litvu uvádzali ako krajiny, čo sa musia stať vzorom celej východnej Európe. Ale kde sú prapríčiny v obrovskom raste cien energií, teda inflácie? Veľkou prapríčinou inflácie je, že M. Draghi (guvernér ECB) mesačne vtláčal do ekonomík EÚ hodnotu eur rovnú ročnému HDP SR.
Práve tým výrazne zasahoval do spomenutého zákona kolobehu peňazí, ktorý je

                                                                     M = mm x H

kde M je masa peňazí, mm je peňažný multiplikátor a H je monetárna báza.Záver 

Je náročný a tak iba jednou vetou. Sám charakter úloh, ktoré máme pred sebou je taký, že ich riešenie si ozaj žiada, vyžaduje koordinované úsilie mnoho tvorcov politík v krajinách EÚ a aj ekonomických oblastí, že ozaj zahrnuje uskutočnenie celej sústavy množstva opatrení.

Potrebujeme vedecky riadiť ekonomiku EÚ
.Prof. J. Husár
Bratislava 27/7/2022

Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Miroslav Lajčák: „Slovensko sa pripojilo k Marakéšskej deklarácii o riadenej migrácii“

V diskusnom programe RTVS „O 5 minút 12“ odznelo priznanie šéfa MZV SR Miroslava Lajčáka, že SR sa naozaj pripojila k spornému dokumentu z marockého Marakéša (tzv. „Globálny pakt pre riadenú a bezpečnú migráciu“)

Aj Slováci idú 26.11.2016 do Berlína

Pozývame všetkých vlastencov Európy na 100. večerný pochod do Berlína pre záchranu nášho kontinentu, našich národov, teda aj nás Slovákov.

Magdaléna Sulanová o financovaní maďarskej iredenty

Zo slovenského štátneho rozpočtu. Pani Sulanová vystúpila počas rozpravy na prebiehajúcej schôdzi NR SR.

Vyhlásenie predsedu KBS k 100. výročiu ČSR a Deklarácii slovenského národa

V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie vzniku ČSR i 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa, ktorou sa slovenskí predstavitelia prihlásili k samostatnému česko-slovenskému štátu. Pri tejto príležitosti vydal predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení.