K vyhláseniu predsedu vlády ku spôsobu uvádzania geografických názvov v učebniciach pre slovenské školy s vyučovacím jazykom maďarským

Stanovisko Panslovanskej únie

z 26. novembra 2008, 

k vyhláseniu predsedu vlády Róberta Fica ku spôsobu uvádzania geografických názvov v učebniciach pre slovenské školy s vyučovacím jazykom maďarským

Podľa vyhlásenia premiéra Róberta Fica sa problém uvádzania geografických názvov v učebniciach pre slovenské školy s vyučovacím jazykom maďarským vyrieši v parlamente. tak, že (v prípade historických názvov) na prvom mieste budú maďarské geografické názvy a až za nimi budú nasledovať názvy slovenské.

Add a comment

Čítať ďalej...

Slováci očami britských diplomatov ...

 - roky 1919-1925

Prvé roky existencie česko-slovenského  štátu sú bohato pokryté v domácej i zahraničnej historiografii. Dominuje v nej český uhol pohľadu, ktorý prevzala aj väčšina slovenských historikov.

Add a comment

Čítať ďalej...

Slováci očami britských diplomatov ...

- roky 1926-1936

Táto štúdia nadväzuje na prácu, ktorá sa zaoberala pohľadom britských diplomatov na postavenie Slovákov v Česko-Slovensku v rokoch 1919-1925. 

Add a comment

Čítať ďalej...

K používaniu geografického názvoslovia v učebniciach určených pre školy s maďarským vyučovacím jazykom 1

Stanovisko Panslovanskej únie

z 27. októbra 2008, 

k používaniu geografického názvoslovia v učebniciach určených pre školy s maďarským vyučovacím jazykom 

V ostatnom čase sa vyhrocuje tlak SMK a ďalších zoskupení maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku (podporovaný z Maďarskej republiky), na používanie názvov geografických objektov z územia Slovenska v učebniciach na slovenských školách s maďarským vyučovacím jazykom, podľa maďarských regulí.

Add a comment

Čítať ďalej

Komu prekáža Svätopluk?

V Slovenskom rozhlase 3. augusta 2010 odvysielali reláciu Kontakty o kráľovi Svätoplukovi, ktorú moderovala Lýdia Mrázová. Myšlienky, ktoré v nej profesor Matúš Kučera vyslovil, v tejto úvahe doplnil aj upravil a rozšíril.* * *

Add a comment

Čítať ďalej...

Postavenie Slovákov v Česko-Slovensku I.

ghndhdvngf

Add a comment
Geopolitické a socioekonomické súvislosti čechoslovakizmu

Úvodné poznámky k chápaniu čechoslovakizmu ako zotrvačného syndrómu dominácie

Add a comment

Čítať ďalej...

Kráľ Svätopluk

Našim čitateľom a všetkým slovenských vlastencom ponúkame možnosť, aby si prečítali vzácnu esej slovenského historika profesora Martina Homzu, študenta profesora Matúša Kučeru, ktorého nedávno ocenil poľský prezident Bronislaw Komorowski Rytierskym krížom rádu za zásluhy Poľskej republiky (11.12. 2012). Týka sa problematiky kráľa Svätopluka, jeho titulu kráľ a všetkých dôležitých súvislostí s týmto významným panovníkom starých Slovákov na Veľkej Morave. 

Add a comment

Čítať ďalej...

Ústava Slovenskej republiky – základ ústavného vývoja štátu

Predovšetkým sa patrí poďakovať organizátorom konferencie za šancu pripomenúť si nielen udalosti súvisiace s prijímaním ústavy, ale aj podmienky v ktorých vznikala. Ani jedno ustanovenie ústavy nebolo prijímané bez diskusie, bez kompromisov a bez hľadania spoločného konsenzu. Napriek tomu sa podľa hodnotenia vtedajších zahraničných expertov podarilo vytvoriť text, ktorý zabezpečoval pre Slovensko také usporiadanie štátnych inštitúcií, ktoré umožňovali v pokoji riadiť novovznikajúci štát.

Add a comment

Čítať ďalej...

Spomienky na tvorbu slovenskej ústavy a tušenie možných súvislostí

Prijatie slovenskej ústavy 1. septembra 1992, bolo štátoprávnou podmienkou obnovenia slovenskej štátnosti a spolu s Deklaráciou Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992, vytvorilo politickú realitu, ktorej výsledkom bol vznik druhej Slovenskej republiky.

Add a comment

Čítať ďalej...

Spomienky jedného z pamätníkov hľadania stratégie pre obnovenie slovenskej štátnosti

Kľúčové slová: roztrúsená stratégia, graduálna štátotvornosť, konsenzus paralelnej suverenity.

1. Úvodné poznámky o subjektívnej stope hľadača vhodnej stratégie obnovenia slovenskej štátnosti


Pretože tento príspevok je subjektívnou osobnou spomienkou hľadania  stratégie obnovenia slovenskej štátnosti, tak v ďalšom texte bude,  okrem citovania iných výrokov  vedený v prvej osobe (v tzv. „Ich-forme“).

Add a comment

Čítať ďalej...

Slovenský parlament pred vznikom suverénnej Slovenskej republiky v rokoch 1990 - 1993

Zanedlho bude 20 rokov od vyhlásenia samostatnosti Slovenskej republiky (Príspevok bol prvý raz uverejnený 8. septembra 2012 – poznámka redakcie). Je to krátky aj dlhý čas, ale celkovo možno povedať, že historikom sa akosi nechce pristúpiť k exaktnému skúmaniu procesov, ktoré viedli k rozdeleniu vtedajšej federácie. Ako keby sme sa hanbili analyzovať našu národnú minulosť z nášho národného pohľadu, ako keby sme sa hanbili za to, že sme samostatní.

Add a comment

Čítať ďalej...

Na ceste k modernej slovenskej štátnosti

Návrat k niektorým osudovým udalostiam v parlamente ČSFR

Kľúčové slová:

česko-slovenská federácia, Federálne zhromaždenie ČSFR, slovenská národná myšlienka vo FZ, ústavný základ zániku ČSFR, novodobá slovenská štátnosť

Predslov

Pri spomienkach na svoju pôsobnosť vo Federálnom zhromaždení ČSFR (FZ), na udalosti, ktoré sa v ňom odohrávali a dramaticky otriasali česko-slovenským štátom, by nebolo úplné, ak by som sa, pri príležitosti pripomenutia si 20. výročia vzniku nezávislej a zvrchovanej Slovenskej republiky (SR), nezmienil aspoň tým najskromnejším spôsobom o tom, čo sa odohralo vo mne a okolo mňa krátko predtým i potom, ako ma spoločensko-politické premeny na prelome rokov 1989 a 1990 „vyniesli“ do najvyššieho zákonodarného orgánu Česko–Slovenska.

Add a comment

Čítať ďalej...

Výpoveď slova o histórii

Západoeurópska historiografia je na dejiny a prítomnosť Slovanov v Európe mimoriadne skúpa, ba až do zakotvenia pangermánskej tézy o sťahovaní národov o Slovanoch takmer bez výnimky mlčí. Starí rímski autori Plinius starší (23 – 79 n.l.) a Tacitus (55 – 120 n.l.) i grécky geograf Ptolemaios (128 – 168 n.l.) síce už na začiatku nášho letopočtu vedeli, že kdesi na severe  medzi riekou Vislou a Baltským morom žije veľký národ, ktorý nazvali Vinidi, ale nijaké bližšie údaje o ňom neuviedli.

Add a comment

Čítať ďalej...

Maďarizácia, čiže veľkovýroba maďarského štatistického národa v Uhorsku

V sobotu 15. mája 2010 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Panslovanskej únie s témou Slováci a ich národné bytie v Európe (Maďarizácia).

Add a comment

Čítať ďalej...

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


najnovšie v poradí

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

EÚ potrebuje ekonomickú sústavu riadenia

V Bruseli protestovali zdravotníci. Od vlády požadujú reformu financovania a viac pozornosti či uznania za prácu. Kvalita zdravotníctva je vo voľnom páde a zamestnanci už  nedokážu plnohodnotne ošetrovať pacientov vyhlásil zdravotnícky odborár Steven O,Brien.

V prvej línii 15.09.2015 Utečenci a geopolitika

 Utečenci a geopolitika - hosť: Peter Marman - univerzitný psychológ

Vývoj slovensko-českých vzťahov od dualizmu do Prevratu.

V súvislosti so storočnicou Česko-Slovenska je verejnosti jednostranne vnucovaný pocit vďačnosti novému štátnemu zväzku a českému národu vôbec ...

Sloboda slova už neexistuje

Kádrovanie, šikanovanie a vyhadzovanie z práce ako za najhlbšieho socializmu

 
Odber noviniek na stránke