K vyhláseniu predsedu vlády ku spôsobu uvádzania geografických názvov v učebniciach pre slovenské školy s vyučovacím jazykom maďarským

Stanovisko Panslovanskej únie

z 26. novembra 2008, 

k vyhláseniu predsedu vlády Róberta Fica ku spôsobu uvádzania geografických názvov v učebniciach pre slovenské školy s vyučovacím jazykom maďarským

Podľa vyhlásenia premiéra Róberta Fica sa problém uvádzania geografických názvov v učebniciach pre slovenské školy s vyučovacím jazykom maďarským vyrieši v parlamente. tak, že (v prípade historických názvov) na prvom mieste budú maďarské geografické názvy a až za nimi budú nasledovať názvy slovenské.

Panslovanská únia upozorňuje, že poradie názvov geografických objektov v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny z územia Slovenska, kde sa menšinový jazyk používa, nie je regulované rezolúciami konferencií Organizácie Spojených národov o štandardizácii geografických názvov. Tu je riešenie výsledkom najmä politickej dohody v konkrétnej krajine. Opačná je situácia na úseku poradia názvov geografických objektov v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny z územia Slovenska, kde sa menšinový jazyk nepoužíva (v prípade maďarčiny z územia cca 90 % severného Slovenska).

Podľa Rezolúcie piatej konferencie Organizácie Spojených národov o štandardizácii geografických názvov č. V/13 je uznaná priorita národných oficiálnych foriem geografických názvov pred názvami v menšinovom jazyku (exonymami). Rezolúcia V/13 konferencie OSN pripomenula rezolúciu 28 druhej konferencie OSN o štandardizácii geografického názvoslovia a rezolúciu 20 štvrtej konferencie OSN o o štandardizácii geografického názvoslovia, vzala na vedomie, že sa pokročilo pri redukovaní používania exoným a že redukcia v používaní exoným sa uskutočňuje v rôznych krajinách rôznym tempom a vzhľadom na to, že mnohé verejné a súkromné organizácie, iné než názvoslovné inštitúcie, zohrávajú významnú a efektívnu úlohu pri rozširovaní zahraničných miestnych názvov. Predmetná rezolúcia odporúča ďalšiu redukciu požívania exoným a tiež odporúča, aby jednotlivé krajiny zintenzívnili svoje úsilie a presvedčili verejné a súkromné organizácie, ako napíklad vzdelávacie inštitúcie, dopravné spoločnosti a médiá, aby zredukovali používanie exoným vo svojich publikáciách alebo aspoň zvýšili používanie geografického názvoslovia v miestnej štandardizovanej forme (endoným). Rezolúcia tiež odporúča, aby tam, kde sa exonymá používajú v publikáciách, mapách a iných dokumentoch, prioritu mali oficiálne názvy (v úradnom/štátnom jazyku).

Panslovanská únia sa domnieva, že niet dôvodu ignorovať odporúčania orgánov OSN a ustupovať požiadavkám maďarskej iredenty. Opačný prístup môže mať fatálne historické dôsledky.

Predsedníctvo PanSÚ

 

Príloha: Originálne anglické znenie rezolúcie piatej konferencie Organizácie Spojených národov o štandardizácii geografických názvov č. V/13 

V/13 Precedence of national official forms of geographical names 

The Conference 

Recalling resolution 28 of the Second United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names and resolution 20 of the Fourth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names,

Noting that progress has been made in reducing the use of exonyms in cartography and related fields,

Observing that the reduction in the use of exonyms is beeing carried out at different rates in different countries,

Considering that many public and private organizations other than names authorities play a significant and effective role in the dissemination of foreign place names,

  1. Recommends a further reduction in the use of exonyms;
  2. Recommends, more specifically, that countries intensify their efforts to persuade private and public organizations, such as educational institutions, transport companies and the media, to reduce the use of exonyms in their publications or, at least, to increase the use of geographical names in their local standardized form (that is, endonyms);
  3. Also recommends that, where exonyms are used in publications, maps and other documents, precedence be given to national official names.

 

COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Odtajnené! Imigrácia, svetová chudoba a guličky .....

Video o problematike imigrácie a chudoby. Bez komentára.

Murgaš na Route 66

Slovenská Route 66 - to je cesta s číslom 66, ktorá spája juh Slovenska so severom, začína sa v Šahách, pokračuje cez Banskú Bystricu, Telgárt, Poprad až do Tatranskej Javoriny.

Otvorene o anonymnej zásielke i ďalšej vražde ...

Bývalý hovorca Mečiara Stanislav Háber otvorene o anonymnej zásielke i ďalšej vražde, ku ktorej došlo po smrti Remiáša.

Falošný potravinový blahobyt

Svet a Európska únia stoja na rozhraní, keď sa rozhodujú, aký smer si zvolia pre zachovanie klimatických podmienok pre život vo vysoko industriálnej spoločnosti. Buď pôjdeme cestou, ktorú odporúčajú vedci a ekologické fóra, alebo sa vyberieme cestou drancovania prírodných zdrojov v záujme ziskov nadnárodných spoločností.

 
Odber noviniek na stránke