K používaniu geografického názvoslovia v učebniciach určených pre školy s maďarským vyučovacím jazykom 1

View Comments

Stanovisko Panslovanskej únie

z 27. októbra 2008, 

k používaniu geografického názvoslovia v učebniciach určených pre školy s maďarským vyučovacím jazykom 

V ostatnom čase sa vyhrocuje tlak SMK a ďalších zoskupení maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku (podporovaný z Maďarskej republiky), na používanie názvov geografických objektov z územia Slovenska v učebniciach na slovenských školách s maďarským vyučovacím jazykom, podľa maďarských regulí.

Diskusia o danej otázke je často konfliktná, v mnohých prípadoch plná nežiaducich emócií, nevedeckosti a neznalosti.

Najväčšie problémy medzi ľuďmi vždy vznikali z nedorozumenia. Aby si ľudia navzájom porozumeli, potrebujú komunikačný nástroj – jazyk, ktorému všetci rozumejú. Z tohto dôvodu Ústava Slovenskej republiky zakotvila slovenčinu ako štátny jazyk a z toho dôvodu boli prijaté (vykonávacie) zákony upravujúce používanie štátneho jazyka, ako aj jazykov národnostných menšín. Používanie názvov geografických objektov je z hľadiska vzájomného porozumenia a dorozumenia natoľko dôležité, že sa touto otázkou pravidelne zaoberajú Konferencie OSN pre štandardizáciu geografického názvoslovia. Tieto konferencie požiadali každú členskú krajinu OSN zverejniť jej jednoznačne určený štatút štandardizovaných geografických názvov. Slovenská republika, vždy patrila do skupiny členských krajín OSN, ktoré najdisciplinovanejšie plnili celú sériu rezolúcií konferencií OSN o štandardizácii geografického názvoslovia. Používanie geografického názvoslovia objektov z nášho územia sa u nás opiera nielen o odporúčania oficiálnych orgánov OSN, ale aj o vnútroštátnu zákonnú úpravu, a to o zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

Príslušníci maďarskej národnostne menšiny žijúci na Slovensku nie sú pôvodným domorodým obyvateľstvom, preto v tomto prípade nemožno aplikovať odporúčanie Konferencie OSN o štandardizácii geografického názvoslovia týkajúce sa uchovania a oživovania domorodých jazykov. Tak často používaný „argument“ o porušovaní statusu quo zo slovenskej strany je nekorektný. Otázka totiž znie: „Čo máme chápať pod zachovaním statusu quo.“. Máme tým chápať zachovanie doterajšej úrovne ochrany práv všetkých národnostných menšín, ako to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a rezolúcií Konferencií OSN o štandardizácii geografického názvoslovia, alebo ignorovanie ustanovených pravidiel s tým, že za porušovanie zákona aj naďalej nebudú vyvodzované nijaké dôsledky? Treba si uvedomiť, že to bolo práve Ministerstvo školstva SR, v období, keď tam šéfoval pán Szigeti, ktoré generálne porušovalo uvedený zákon i rezolúcie Konferencií OSN o štandardizácii geografického názvoslovia, vo všetkých učebniciach dejepisu, zemepisu, vlastivedy a podobne pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. 

Hovoríme otvorene aj to, že z maďarskej strany existuje tvrdý tlak na požívanie maďarských názvov pre objekty z územia Slovenska, ktoré boli zavádzané najmä po roku 1868 ako dôsledok maďarizačných (Aponyiho) zákonov. Toto odmietame a tvrdíme, že medzi práva maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku nepatrí maďarizácia Slovenska. 

Panslovanská únia vyzýva príslušné zodpovedné slovenské štátne orgány, aby neustupovali tlaku maďarskej iredenty, ale aby problém riešili na odbornej úrovni a na základe vecnej diskusie, bez emócií a nevedeckých poznatkov.

Predsadníctvo PanSÚ