Vie vláda dôsledky svojich rozhodnutí?

Občania denne vidia nezhody medzi parlamentnými stranami, a to hlavne zásluhou tých, ktorí sa stali členmi vlády. Matovič robil najskôr rozruch ako predseda vlády a teaz ho robí ako minister financií.


Robí ho v oblasti, ktorá mu vôbec napatrí, v zdravotníctve, kúpou Sputniku V. Úplne v úzadí zostal hlavný problém Slovenska, jeho zaostávanie v rámci krajín EÚ a jeho riešenia.  Vláde by predovšetkým malo ísť o rozvoj národného hospodárstva a to v novej koncepciii rastu, o ktorej hovorí EÚ. Má ho vyjadrovať Plán obnovy.

Nové podmienky dnešnej ekonomickej situácie sa musia prejaviť aj v prístupoch k riešeniu a v samotnom riešení otázok ekonomického vyrovnávania Slovenska a krajín EÚ. Vyžadujú dôslednejšie chápať  medzištátne (medzioblastné) ekonomické procesy vôbec a proces ekonomického vyrovnávania postaviť  na základňu komplexného, koncepčne prepracovaného  využívania  zdrojov všetkých štátov, oblastí v záujme prechodu k dynamickému rozvoju ekonomík krajín EÚ. Tým nehovorím, že pri spoločenskom regulovaní na úrovni EÚ, resp. ovlyvňovaní  procesov medzištátneho ekonomického vývoja  prestávame mať na zreteli sociálne, či kultúrne hľadiská. Dovoz Sputnika V vyvolal veľa zmien v ekonomike. Toho si musí byť vláda vedomá. Pomôže mi táto tabuľka:
Ak si čitateľ prečíta názvy stĺpcov a riadkov, vidí vzťahy a súvislaosti ekonomických veličín. Zistí, že aby odvetvie 1 vyrobilo 3050 jenodtiek outputu, poľnohospodárstvo potrebuje vstupy a to za 800 jednotiek od seba,  600 jednotiek z odvetvia 2, 450 jednotiek z odvetvia 3, mzdové náklady budú 200 jednotiek, 800 jednotiek bude spotreba fixného kapitálu a zisk a dane budú 100 jednotiek.  Druhy dovozu do ekonomiky vidíme v riadku 9 a druhy exportu čitateľ vidí v stĺpci 8. Sám si môže vypočítať rozdiel: export mínus import. Za ekonomiku ako celok bol export 970 jednotiek a dovoz bpl 800 jerdnotiek. Čiže ekonomika mala prebytok obchodnej bilancie 170 jednotiek. Podiel dovozu na jednotku produkcie bol v prvom odvetví 0,026, v druhom odvetví 0,089 a v treťom 0,078 jednotiek. Čiže odvetvie 2 je 3,38 krát náročnejšie na dovoz ako odvetvie 1. Ak by sme doviezli 1 jednotku Sputnik V, podiel by bol 3,39. Zmien by však bolo veľa. Veď Matovič použil lietadlo a teda by bola spotreba leteckého benzínu a aj opotrebenie fixného kapitálu (viď riadok 6). Ba aj doprava Sputniku V do Š. Michalian. Reálnu input/output tabuľku by vláda mala prerokovávať na zadnutiach vlády každé 2 roky. Od roku 1989 to vláda neurobila ani raz a tak ekonomika nemá teóriou požadované parametre.

Pre lepšie pochopenie  zámeru musím začať analógiou. Po stáročia sme atóm pokladli  za najmenšiu a nedeliteľnú čiatočku hmoty. Dnes vieme, že atóm tvorí nepatrnú slnečnú sústavu, kde slnkom je jadro atómu a okolo neho sa veľkou rýchlosťou otáčajú elektróny – planéty. Každý prvok má atómy s rozličným počtom elektrónov. Atóm medi má okrem jadra 29 elektrónov. Počet elektrónov a akosť jadra určuje akosť prvku – kovu. Medzi jadrom a elektrónmi jestvuje príťažlivá sila. Tým jadrom vo vyššie uvedenej ekonomike je táto matica:

        Ona určí aký bude dôsledok dovozu Sputnika V, ba aj čo sa udeje v celej ekonomike, aké budú dôsledky. Predseda vlády a aj minister financií jej musia rozumieť, musia vedieť zmysel a význam čísla 1,515, či čísla 0,442. Poznať ich hlboký ekonomický obsah. To nás učí ekonomická veda. Obaja po jej poznatkoch iba skáču ako vodná blcha po hladine vody, bez stopy. Ale čitateľ už dlho počúva ako SR zaostáva v rámci krajín EÚ, to je dnes hlavný problém ekonomiky SR. Aj to môže identifikovať matica R. Čiže naším hlavným problémom je vyrovnávanie rozdielov, či inak, riešiť problém zaostávania za inými ekonomikami EÚ. Mali by sme ho presne vymedziť a kvantifikovať, zdôvodniť obsahovú náplň procesov medištátneho ekonomického vyrovnávania.
Nič také som v Pláne obnovy nenašiel. Ba aj utvárať rovnocenné podmienky realizácie pracovnej sily krajín EÚ. SR musí mať a vláda musí zabezpečiť novú koncepciu rastu, koncepčne prepracovaného využívania zdrojov SR v záujme urýchleného prechodu k dynamickému rozvoju ekonomík EÚ, hlavne zvýšiť účasť Slovenska nielen na tvorbe ekonomických hodnôt, ale aj na použití týchto hodnôt. Musíme mať jasné atribúty, príznaky vyrovnávania a to zhľadiska národohospodársklej efektívnosti, vzťahov medzi, všeobecne, oblastným ekonomickým vývojom a efektívnosťou rozvoja ekonomiky EÚ.

Toto je úloha vlády a nie primitívne zvady medzi Sulíkom a Matovičom, ktoré sa pertraktujú dokonca aj v relácii o 5 minút dvanásť. To nie je tvorba hospodárskej politiky. Vláda musí predovšetkým vedieť určiť, vypočítať stupeň ekonomického rozvoja a potom pomocou neho zistiť, či zaostávanie likvidujeme a či zmenšujeme rozdiely. Hoc som uviedol veľkú obsahovú bohatosť vzťahov, súvislostí aj javov ekonomiky SR, jej dobré fungovanie žiada viac.


Záverom: 
Z toho čo som povedal priamo vyplýva, že komplexné problémy ekonomiky naša vláda musí riešiť aj v kontexte rastúcej závislosti čoraz väčšej časti ľudstva na rozhodovaní čoraz menšieho počtu nadnárodných korporácií, finančných skupín, špekulantov a nimi priamo, či nepriamo lobisticky ovládaných inštitúcií.

To ani Sulík ani Matovič nikdy nespomenuli, hoc práve to je jadro problému ekonomík.

Vadia sa neodborne o Sputniku V.

Prof. J. Husár,                                     
Bratislava 18/4/2021

 

 


COVID-19 - Slovensko - aktuálny stav

Informáciu o mieste a počte chorých získate pohybom kurzoru myši.


Kto dnes oslavuje ...

Meniny na web

ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Z osudov slovenských geografických názvov (9)

Príbeh geografických názvov so slovným základom boj-

Hospodársky ideál

Nadpis nie je enigmou. Prinajmenej nie pre ekonómov.

Načo je volebná kaucia

Tri mesiace pred parlamentnými voľbami sú mediálne výstupy bezfarebné.

PIETNA SPOMIENKA NA SRBSKOM VOJENSKOM CINTORÍNE

V čase I. svetovej vojny bol vojenský cintorín vo Veľkom Mederi súčasťou zajateckého tábora. Je na ňom pochovaných 5017 Srbov, 447 Čiernohorcov a 72 Rusov.