Európska únia nemôže ísť do hmly

Nemôžem nezačať tým ako sa nám, priam idylicky, prezentovala kohézna politika EÚ pred 15 rokmi.


Zmyslom kohéznej politiky, často označovanej politika súdržnosti, mala byť podpora krajín ako celku smerujúca do tých oblastí, ktoré vytvárajú podmienky pre jej lepší ekonomický a sociálny rozvoj. Ak za všeobecný cieľ tejto politiky pokladáme eliminovanie regionálnych disparít treba skonštatovať, že sa tento zámer doposiaľ nepodarilo naplniť, respektíve len čiastočne, zvlášť na Slovensku. V niektorých regiónoch sa dokonca tieto disparity ešte zväčšili. Kohézna politika mala byť najdôležitejšou investičnou politikou Európskej únie. EÚ však nepovedala ako merať súdržnosť. Neponúkli teóriu merania. Totiž rozšírenie Európskej únie (EÚ) v roku 2004, členom ktorej sa stala aj Slovenská republika, zväčšilo regionálne disparity medzi jednotlivými regiónmi členských štátov. A práve tie treba merať! Iba tak môže ekonomická politika zasahovať, liečiť chorobu ekonomík.

Dnes, keď si volíme nový europarlament mi nedá, aby som sa nevyjadril veľmi konkrétne k problémom, ktoré predovšetkým slovenskí ekonómovia očakávali, že budú predmetom kohéznej politiky. Totiž slovenskí ekonómovia problém regionálneho vyrovnávania vyriešili, hlavne aj teoreticky už v rokoch 1960-68. Zaviedli pojem stupeň ekonomického rozvoja krajiny a využili k tomu známu mieru I-vzdialenosť a nie bezobsažnú peňažnú hodnotu HDP, ktorú EÚ pokladá za spásonosnú. EÚ by teda nemala isť do hmly. Poznatky sú. Vlády ich musia využiť. Medzinárodné a medzioblastné vyrovnávanie v EÚ malo spĺňať vzhľadom na požiadavky vedy niekoľko základných vlastností. Prvou takou základnou požiadavkou mala byť likvidácia ekonomickej nerozvinutosti. Tá nerozvinutosť mala byť konkrétne vyjadrená a to konkrétnymi hodnotami ekonomických ukazovateľov, veličín. Druhý atribút medzioblastného, medzinárodného ekonomického vyrovnávania malo byť odstránenie, resp. zníženie jednoznačne vzdialenosťou meraných relatívnych rozdielov ukazovateľov ekonomických a sociálnych veličín, teda malo isť o zníženie medzioblastných relatívnych rozdielov na obyvateľa pri zachovaní nezanedbateľných absolútnych rozdielov. Tretím znakom medzioblastného vyrovnávania  malo byť znižovanie vybraných absolútnych rozdielov, vyjadrených číselne, vzdialenosťou,  menovite v príjmovej situácii obyvateľstva, najpodstatnejšou potrebou pre ľudí. My sa však hrdíme najväčším relatívnym ukazovateľom výroba automobilov na obyvateľa. Nie je to rizikové odvetvie? Vzhľadom na rozvoj technológií najrizikovejšie. Tak ako je dôležitá pre šoféra vzdialenosť z Košíc od Bratislavy, tak je pre ministra financií a ministra hospodárstva dôležitá vzdialenosť SR od Belgicka. Nestačí povedať ďaleko.

Z ekonomického hľadíska medzioblastného vývoja  bolo potrebné komplexne rozpracovať problematiku ekonomických a sociálnych rozdielov medzi Slovenskom a ostatnými krajinami EÚ a to na základe národohospodárskej efektívnosti. Všetko toto si vyžadovalo ujasniť aj sústavu spoločenského riadenia medzioblastného (národného)  ekonomického vývoja v diferencovaných podmienkach EÚ. Sústavou spoločenského riadenia (v EÚ je veľa krajín) treba rozumieť premyslené opatrenia a o vedu opreté zásahy do fungovania ekonomík, podľa ktorých prebieha ekonomický vývoj; jej najdôležitejšie obsahové súčasti sú: systém politického riadenia (v europarlamente ako vidíme náročný) a systém hospodárskeho riadenia, riadenia národných hospodárstiev krajín EÚ v prospech uspokojovania potrieb ich obyvateľov. Totiž sústava riadenia formuje priestor pre ekonomický a sociálny vývoj EÚ a to rovnako ako ho formuje riadenie podniku. Ba vymedzuje rámec pre medzioblastný ekonomický vývoj, pre ekonomické riešenia aj národnostných otázok v rámci EÚ – to je problém Katalánska, ktoré má silný ekonomický potenciál. Vo viacnárodnom útvare je  sústava riadenia súčasne sama prejavom konkrétneho spôsobu riešenia národných a národnostných otázok, stelesňujúc to či ono obsahové riešenie, tú či onú formu účasti jednotlivých národov na spoločenskom riadení (p. Kažimír sa nestal ministrom financií EÚ, p. Šefčovič sa nestal predsedom EK). Nový program vývoja ekonomiky Slovenska a nový program ekonomiky EÚ po týchto voľbách musí byť prechod na ich intenzívny rozvoj a ten nemôže jestvovať bez nového programu medzinárodného a medzioblastného ekonomického vývoja. Hlavnou úlohou je progresívna štrukturálna skladba národného hospodárstva SR a EÚ, cieľavedomé budovanie národohospodársky efektívnych ekonomických aglomerácií, plnšie využívanie možností poľnohospodárstva, rozvoja terciárneho sektora, zracionalizovanie ekonomických vzťahov Slovensko – EÚ a to prostredníctvom jeho miesta v ekonomike EÚ, a zracionalizovanie sústavy riadenia ekonomického vývoja EÚ. A na to práve potrebujeme mieru, stupeň ekonomického rozvoja.

Na záver musím konštatovať, že problematika merania ekonomickej úrovne národov a oblastí v EÚ aj procesov medzioblastného vyrovnávania nie je v EÚ teoreticky rozpracovaná a platí to ešte výraznejšie o meraní týchto procesov z hľadiska ich národohospodárskej efektívnosti.   Nemôžem nepripomenúť dielo Capital in the Twenty-First Century od Th. Pikettyho, francúzskeho ekonóma, ktorého europarlament pozval a iba vypočul. Svoj výklad Piketty sústredil na rozbor nerovnosti v bohatstve a v príjme, a to od 18. storočia! (?) Centrálnou myšlienkou diela je miera návratnosti kapitálu (r), ktorá je vraj väčšia ako miera ekonomického rastu (g), a to dlhodobo. Z toho vyvodzuje záver, že vzniklá koncentrácia bohatstva a toto nerovné rozdelenie bohatstva vyvoláva sociálnu a ekonomickú nestabilitu. Piketty navrhuje globálny systém  progresívneho zdaňovania bohatstva, čo pomôže zredukovať nerovnosť a vyhnutie sa tomu, že obrovská väčšina bohatstva ide pod kontrolu veľmi úzkej minorite vlastníkov. Práca Pikettyho však po jeho prezentácii v europarlamente zapadla prachom.

Ale Európska únia nemôže ísť do hmly. Práve sa skončili voľby. Ani jedna strana v celej únii neprišla s podstatným a zásadným riešením ekonomických problémov. Nebudú nás viesť do hmly?


Prof. J. Husár


ukradnuté kosovo


európa na rázcestí ...

náhodný výber článkov

Informačná vojna - 26.05.2016

Vysielané naživo: 26. 5. 2016

Hostia: Ing. Zsolt Simon, RNDr. Anna Zemanová a RNDr. Branislav Kvasnica CSc.

Časti protiextrémistickej novely sú podľa Ústavného súdu v rozpore s ústavou

Niektoré časti ustanovení Trestného zákona, týkajúce sa trestných činov extrémizmu, sú v rozpore s Ústavou SR.

Viedenská arbitráž 2018

Bude pozostávať z premietania krátkeho filmu Ústavu pamäti národa a odbornej diskusie k tomuto výročiu, kde v úvode  vystúpia:
doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. (Slovenský historický ústav MS)
Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa)
PhDr. Peter Mulík, PhD. (Slovenský historický ústav MS)

Slovo ku krajanom slovenským

Nový rok, nové šťastie! Nový rok, nový oddiel života! Mnoho veru značí rok v živote človeka, mnoho aj v živote národov. V hodinu povstane úmysel dobrý, v inú dozrie a v tretiu sa vykonáva, a koľko dní, koľko hodín v roku!

 
Odber noviniek na stránke

captcha